افراد

شهريار غريب زاده(عضو سابق)

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: gharibzadeh[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی

  • PHD : فیزیولوژی انسانی ،دانشگاه تهران، سال اخذ مدرک:1376
  • دکتری: پزشکی، دانشگاه تهران،سال اخذ مدرک : 1371