افراد

فرناز قاسمی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: ghassemi[at sighn]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن: 2397-6454(21-98+)

صفحه شخصي: www.farnazghassemi.com

  • سوابق تحصیلی

دکتراي مهندسي پزشکي - بيوالکتريک دانشگاه صنعتي اميرکبير 1389                            معدل: 19.08

کارشناسي ارشد مهندسي مخابرات سيستم دانشگاه صنعتي اميرکبير 1383                 معدل: 18.06

کارشناسي مهندسي پزشکي -  بيوالکتريک دانشگاه صنعتي اميرکبير 1382                    معدل: 18.78

کارشناسي مهندسي برق – الکترونيک دانشگاه صنعتي اميرکبير 1381                           معدل: 18.81

ديپلم رياضي فيزيک – سمپاد (سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان) 1377             معدل: 19.33