افراد

مهدی بستان شیرین

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: bostanshirin@aut.ac.ir

شماره تلفن: 2390-6454

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی


رزومه


دكتري، گرايش طراحی کاربردی با زمینه ساخت و تولید، دانشگاه صنعتي شريف

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، گرایش بیومکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی مهندسی مکانیک، گرایش ساخت و تولید

کارشناسی مهندسی مکانیک، گرایش طراحی کاربردی