افراد

محمدحسن مرادي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: mhmoradi[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن: 2399-6454(21-98+)

صفحه شخصي: http://bme2.aut.ac.ir/mhmoradi

  • سوابق تحصیلی

كارشناسي: مهندسي برق – الكترونيك (1363-1367) دانشگاه تهران

موضوع پايان نامه: طراحي و ساخت كدر و دكدر A.C.V.S.D.M.

 

كارشناسي ارشد: مهندسي برق – الكترونيك (1367-1369) دانشگاه تهران

موضوع پايان نامه: شبيه سازي دوبعدي پروسه اكسيداسيون در ساخت ترانزيستورهاي CMOS

 

دكتري: مهندسي برق – مهندسي پزشكي (1369-1374) دانشگاه تربيت مدرس

موضوع تز: توسعه سيستمهاي عصبي-فازي و كاربرد آن در دست سايبرنتيك و كنترل تزريق دارو