افراد

محمد معینی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: m.moeini@aut.ac.ir

شماره تلفن: 5568-6454(21-98+)

صفحه شخصي: http://moeini-lab.ir/

  • سوابق تحصیلی

پسادکترا- انستیتو مهندسی پزشکی دانشگاه پلی تکنیک مونترال و مرکز تحقیقات انستیتو قلب مونترال - کانادا (۱۳۹۲-۱۳۹۶)

دکترای مهندسی شیمی (گرایش مهندسی پزشکی)- دانشگاه مک گیل- کانادا (۱۳۸۸-۱۳۹۲)

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۸۵-۱۳۸۷)

کارشاسی مهندسی شیمی- دانشگاه اصفهان (۱۳۸۱-۱۳۸۵)