افراد

مهرداد ساویز

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: msaviz@aut.ac.ir

شماره تلفن: 5569-6454(21-98+)

صفحه شخصي: http://bioelectromag.ir

  • سوابق تحصیلی

دکتری: دانشگاه تهران، ۱۳۹۱

کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران، ۱۳۸۶.

کارشناسی: دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۴.