افراد

ملیکه نبئی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: m_nabaei@aut.ac.ir

شماره تلفن: 5575-6454(21-98+)

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی

دكتري: مهندسی پزشکی-بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتي اميركبير.

پایان نامه دکتری: مدلسازی تغییرات فیزیکی آنوریسم مغزی در اثر فاکتورهای جریان خون        

      

كارشناسي ارشد:  مهندسی پزشکی-بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتي اميركبير.

پایان نامه کارشناسی ارشد: انتقال ذرات ليپوپروتئين با دانسيته کم (LDL) در شريان انسان تحت شرايط جريان ضرباني و ارتباط آن با بيماري آتروسکلروسيس


کارشناسی:  مهندسی مکانیک- طراحی جامدات، دانشکده فنی دانشگاه تهران.

پایان نامه کارشناسی: بررسي فني و اقتصادي موتورهاي استرلينگ خورشيدي