افراد

رعنا ایمانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: r.imani@aut.ac.ir

شماره تلفن: 5676-6454(21-98+)

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی