افراد

شهريار حجتي امامي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: semami[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی


رزومه


كارشناسي مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه تهران

كارشناسي ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی

دكتري مهندسی شیمی، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی