افراد

مهدی شفیعیان

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: shafieian@aut.ac.ir

شماره تلفن: 2359-6454(21-98+)

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی


رزومه


  • Postdoctoral Fellowship, University of Virginia, 2012
  • PhD, Mechanical Engineering, Temple University, 2011
  • MSc, Mechanical Engineering, Temple University, 2007
  • BS, Mechanical Engineering, University of Tabriz, 2001