افراد

سيدعلي سيدصالحي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: ssalehi[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن: 2388-6454(21-98+)

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی


رزومه


  • دکترا : مهندسی برق گرایش مهندسی پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، 1374
  • کارشناسی ارشد : مهندسی برق گرایش الکترونیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1367
  • کارشناسی : مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، 1361