استفاده از توابع کسری به منظور تصدیق هویت بر پایه سیگنال الکتروانسفالوگرام افراد سالم

{#myemotions_dlg.cool}