مراحل صدور مجوز دفاع از پروپوزال


فرم۱

[form ۱ [۰].docx]


فرم۲

[فرم۲] [form ۲ [۰].doc]


فرم۳

[form ۳ [۱].docx]


دفاع از پيشنهاد رساله دكتري

[دفاع از پيشنهاد رساله دكتري.pptx]


مراحل درخواست مجوز دفاع پروپوزال در دانشكده مهندسي پزشكي

[مراحل درخواست مجوز دفاع پروپوزال در دانشكده مهندسي پزشكي[۰].docx]