اساتید


قرارداد طرح اعتبار پژوهشي اعضاء هیات علمی

[AUT-CO-2201-01grantt[1].doc]


فرم درخواست پرداخت حق التاليف مقاله

[AUT-FM-2204-01maghale.doc]


فرم درخواست پرداخت حق التاليف کتاب

[AUT-FM-2204-02.doc]


درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی

[forsat 1.doc]


درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی (فرم دانشکده)

[forsat2.doc]


فرم درخواست تنخواه نقدی

[فرم درخواست تنخواه نقدی.docx]


فرم تسویه

[فرم تسویه.docx]


فرم پرداخت هزینه دانشجویی

[فرم پرداخت هزینه دانشجویی.docx]