اساتید


قرارداد طرح اعتبار پژوهشي اعضاء هیات علمی

[AUT-CO-۲۲۰۱-۰۱grantt[۱].doc]


فرم درخواست پرداخت حق التاليف مقاله

[AUT-FM-۲۲۰۴-۰۱maghale.doc]


فرم درخواست پرداخت حق التاليف کتاب

[AUT-FM-۲۲۰۴-۰۲.doc]


درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی

[forsat ۱.doc]


درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی (فرم دانشکده)

[forsat۲.doc]


فرم درخواست تنخواه نقدی

[فرم درخواست تنخواه نقدی.docx]


فرم تسویه

[فرم تسویه.docx]


فرم پرداخت هزینه دانشجویی

[فرم پرداخت هزینه دانشجویی.docx]