سفر اساتید


درخواست دانشکده در ارتباط با ارائه مقاله در مجامع علمی و بين المللی

[AUT-FM-2202-01.doc]


جدول ارزيابی و امتيازدهی گردهمائي ها

[AUT-FM-2202-02.doc]


حکم مأموريت علمی اعضاء هيأت علمی جهت شرکت در مجامع علمی و بين المللی

[AUT-FM-2202-03.doc]


درخواست علی الحساب هزينه سفر جهت شرکت در مجامع علمی و بين المللی

[AUT-FM-2202-04.doc]


درخواست پرداخت هزينه های شرکت در مجامع علمی و تسويه حساب

[AUT-FM-2202-05.doc]


گزارش علمی شرکت در مجامع علمی داخل و خارج به منظور ارائه مقاله

[AUT-FM-2202-06.doc]


زمينه های همکاری بين دانشگاه صنعتی اميرکبير و مراکز آموزش عالی خارج از کشور

[AUT-FM-2202-07.doc]