استاد راهنمای دوم و مشاور خارجی

[استاد راهنمای دوم و مشاور خارجی.pdf]


رویه حذف درس، مرخصی و ...

[رویه حذف درس، مرخصی و ....pdf]


کیفیت و تعداد مقالات جهت دفاع دکتری

[کیفیت و تعداد مقالات جهت دفاع دکتری.pdf]


مجموعه قوانین دکتری

[مجموعه قوانین دکتری.pdf]


نحوه ارزیابی مقالات جهت دفاع نهایی

[نحوه ارزیابی مقالات جهت دفاع نهایی.pdf]