PHD


آیین نامه و مجموعه قوانین دوره دکتری

[آیین نامه و مجموعه قوانین دوره دکتری.pdf]


سرفصل دروس مصوب دفتر برنامه ریزی آموزش عالی

[سرفصل دروس مصوب دفتر برنامه ریزی آموزش عالی.pdf]


صدور مجوز دفاع با یک سطح پایین ترفرم

[صدور مجوز دفاع با یک سطح پایین ترفرم.pdf]


فرم اخذ درس مازاد

[فرم اخذ درس مازاد.doc]


فرم انصراف استاد راهنما

[فرم انصراف استاد راهنما.pdf]


فرم بررسی مقالات

[فرم بررسی مقالات.pdf]


فرم تعیین استاد راهنمای دوم یا مشاور

[فرم تعیین استاد راهنمای دوم یا مشاور.pdf]


فرم تمدید سنوات

[فرم تمدید سنوات.doc]


فرم ثبت نام در آزمون جامع دوره دکتری

[فرم ثبت نام در آزمون جامع دوره دکتری.docx]


فرم درخواست اموزشی

[فرم درخواست اموزشی.pdf]


مجوز دفاع با یک سطح پایین تر

[مجوز دفاع با یک سطح پایین تر.pdf]


نمره زبان

[نمره زبان.pdf]