دفاع پروپوزال

فرم‌هاي دفاع پروپوزال دانشجويان دكتري:

 1- فرم تائيديه دريافت پيشنهاد رساله و موافقت با تاريخ پيشنهادي دفاع( امضاي هيئت داوران ، اساتيد راهنما و مشاور در يك فرم تاييديه مذكور ثبت شود).

2- دعوت نامه اساتيد

3-فرم گزارش پيشنهاد رساله ( طبق هيئت داوران مشخص شده در مجوز دفاع پروپوزال و به همان ترتيب،  اسامي اساتيد ذكر شود.)

4- فرم پرداخت حق حضور جلسه هيئت داوران

5- فرم پرداخت داوران خارجي دانشكده

 

جهت وارد نمودن كد اساتيد از فايل كد اساتيد در سايت دانشكده استفاده نماييد. سپس پرينت فرم ها را به دفتر تحصيلات تكميلي دانشكده جهت بررسي نهايي تحويل نماييد.
دعوتنامه

[davat nameh[۰].rtf]


تائيديه دفاع

[تاييديه دفاع.doc]


گزارش پيشنهاد رساله

[گزارش پيشنهاد رساله.doc]


كد اساتيد

[كد اساتيد[۰].pdf]


داور خارجی دکتری

[داور خارجی دکتری[۳].doc]