كليه قوانين آموزشي


آيين نامه پروژه كارشناسي

[آيين نامه پروژه كارشناسي.pdf]


آيين نامه حذف اضطراري

[آيين نامه حذف اضطراري.pdf]


آيين نامه و مراحل انجام كار مهمان تكدرس بين دانشكده ايي

[آيين نامه و مراحل انجام كار مهمان تكدرس بين دانشكده ايي.pdf]


آيين نامه و مراحل تكدرس معرفي به استاد

[آيين نامه و مراحل تكدرس معرفي به استاد.pdf]


قوانين و مراحل دانشجويان محروم از تحصيل

[قوانين و مراحل دانشجويان محروم از تحصيل.pdf]


قوانين و مراحل دانشجويان مشروطي و مشمول اخراج

[قوانين و مراحل دانشجويان مشروطي و مشمول اخراج.pdf]


قوانين و مراحل مرخصي تحصيلي دانشجويان كارشناسي

[قوانين و مراحل مرخصي تحصيلي دانشجويان كارشناسي .pdf]


مراحل انجام فرم ادعاي فارغ التحصيلي

[مراحل انجام فرم ادعاي فارغ التحصيلي.pdf]


مراحل انجام فرم تعهد نامه كارت دانشجويي

[مراحل انجام فرم تعهد نامه كارت دانشجويي.pdf]


مراحل انجام فرم حذف اضطراري

[مراحل انجام فرم حذف اضطراري.pdf]


مراحل انصراف از تحصيل

[مراحل انصراف از تحصيل.pdf]


مراحل حذف غيبت امتحاني

[مراحل حذف غيبت امتحاني.pdf]


مراحل و قوانين ميهمان تكدرس

[مراحل و قوانين ميهمان تكدرس.pdf]


مقررات ثبت نام ترم تابستان

[مقررات ثبت نام ترم تابستان.pdf]


آيين نامه حذف غيبت پزشكي

[آيين نامه حذف غيبت پزشكي.docx]


مراحل حذف غيبت پزشكي

[مراحل حذف غيبت پزشكي.docx]