فرمهاي دفاع


همامنگی زمان دفاع

[HAMAHANGI ZAMANE DEFA[0].doc]


مراحل انجام دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد به همراه فرمها

[مراحل انجام دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد به همراه فرمها.docx]


مقالات ارائه شده

[مقالات ارائه شده.doc]


کد اساتید

[كد اساتيد[2].pdf]


آگهی دفاع

[آگهي دفاع[2].doc]


دعوتنامه

[دعوتنامه[1].doc]


داور خارجی

[داور خارجی[0].doc]