فرمهاي دفاع

{#myemotions_dlg.cool}


همامنگی زمان دفاع

[HAMAHANGI ZAMANE DEFA[۰].doc]


مراحل انجام دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد به همراه فرمها

[مراحل انجام دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد به همراه فرمها.docx]


مقالات ارائه شده

[مقالات ارائه شده.doc]


کد اساتید

[كد اساتيد[۲].pdf]


آگهی دفاع

[آگهي دفاع[۲].doc]


دعوتنامه

[دعوتنامه[۱].doc]


داور خارجی

[داور خارجی[۰].doc]