فرمهاي دفاع

مراحل انجام دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد :

الف :

 1-  تائيد   مجوز دفاع  در پورتال آموزشي توسط دانشجو

2- تائيد مجوز دفاع در پورتال توسط استاد راهنما

3- تائيد مجوز دفاع در پورتال توسط تحصيلات تكميلي دانشكده

4- تائيد مجوز دفاع در پورتال توسط تحصيلات تكميلي دانشگاه

ب :

 1- هماهنگي با  اساتيد محترم هيئت داوران

2- هماهنگي با دفتر تحصيلات تكميلي جهت مكان دفاع

2- دريافت فرمهاي دفاع از سايت دانشكده

3- تكميل نمودن فرمهاي دفاع و پرينت آنها

4- ارائه فرمهاي پرينت شده به دفتر تحصيلات تكميلي دانشكده جهت بررسي نهايي

ج  :  فرمهاي دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد به شرح ذيل مي باشد :

1- فرم هماهنگي زمان دفاع با اساتيد (هيئت داوران)  

2- دعوت نامه براي اساتيد (هيئت داوران)

3- فرم پرداخت حق حضور جلسه هيئت داوران ( 1 و  2) .  ( هر دو فرم  بايستي فقط براي داور خارجي  تكميل شود).

4- فرم ارزيابي پايان نامه

5- آگهي دفاع

 

جهت وارد نمودن كد اساتيد از فايل كد اساتيد در سايت دانشكده استفاده نماييد. سپس پرينت فرم ها را به دفتر تحصيلات تكميلي دانشكده جهت بررسي نهايي تحويل نماييد.


همامنگی زمان دفاع

[HAMAHANGI ZAMANE DEFA[۰].doc]


ارزيابي پايان نامه

[ارزيابي پايان نامه[۳].doc]


مراحل انجام دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد به همراه فرمها

[مراحل انجام دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد به همراه فرمها.docx]


مقالات ارائه شده

[مقالات ارائه شده.doc]


کد اساتید

[كد اساتيد[۲].pdf]


آگهی دفاع

[آگهي دفاع[۲].doc]


دعوتنامه

[دعوتنامه[۱].doc]


داور خارجی

[داور خارجی.doc]