برنامه آموزشی کارشناسی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/4 | 

 

برنامه آموزشی ترم اول 1399-1400 
7:45 -9:15 9:15 -10:45 10:45 -12:15 13 - 14:30 15 -16:30 17-18:30
شنبه
فیزیولوژی گ1 د.کشوری
استاتیک گ1 د.صادق نژاد
مدار1 گ1د.فلاح
کنترل خطی د.توحیدخواه
توانبخشی گ1 د.عرشی
فیزیولوژی گ2 د.کشوری
ریاضیات مهندسی د.فلاح
شیمی کاربردی 1 د.حاجی زاده
ت یار مقدمه گ1 م.قاسمی
ت یارالکترونیک 2 م.پزشکپور
ت یار مقاومت مصالح 2 م.جلیل وند
طراحی ارتزوپروتز د.بستان شیرین
فیزیولوژی گ3 د.کشوری
مقدمه ای برمهندسی پزشکی
مقدمه ای بر هوش محاسباتی د.سیدصالحی
مکانیک سیالات د.فتورائی
سنتز و ساخت داربست د.حاجی زاده
بیومکاترونیک د.عرشی
آمار ع. پ.
روش تحقیق گ2 د.قاسمی
ارزیابی خواص و کارایی بیومتریالها-د.اسکندری
بیومکانیک سیستمهای اسکلتی-عضلانی د.بستان شیرین
رمبانی انتقال حرارت د.نبئی
ریاضیات مهندسی ع.پ.
ت یار استاتیک گ1 م.ترکاشوند
مواد مهندسی 2 د.نوری
رباتیک مقدماتی د.رستمی
ت یار مواد مهندسی1 گ1 م.کریمی
سیگنال د.بخدادی
زیست مواد 1 د.نوری
روشهای المان محدود د.روحی
یک شنبه
فیزیولوژی گ1 د.کشوری
ستاتیک گ2 د.شفیعیان
مدارمنطقی م.سلطانی
توانبخشی گ2 د.احمدی پژوه
ترمودینامیک د.اسکندری
م.مدلسازی در سیستمهای بیولوژیک د.جویبار
فیزیولوژی گ2 د.کشوری
رادیولوژی گ1د.تفضلی
فیزیک پزشکی د.ایمانی-م.سلطانی
الکترونیک 2 د.احمدی
مقاومت مصالح2 د.ابوالفتحی
کنترل مدرن د.احمدی پژوه
م سامانه های داروسازی د.معینی
فیزیولوژی گ3 د.کشوری
رادیولوژی گ2د.تفضلی
مدار1 گ2 م.سلطانی
مواد مهندسی 1 د.کارخانه
پردازش تصویر د.آذرنوش
شیمی کاربردی2 د.ربیعی
کنترل اتوماتیک د.کاتوزیان
آناتومی گ1 م.محمدی
محاسابات عددی ع.پ.
مدار1 گ3 م.سلطانی
مدیریت گ1 د.آذرنوش-د.شعبانی
زبان ت گ1 د.معینی
مبانی هیدروژلهاد.جویباری
محاسابات عددی ع.پ
آمار علوم پایه
آمار حیاتی د.ساویز
بهینه سازی زیستی د.جعفری
روش تحقیق گ1د.روحی
ریز سامانههای الکترومکانیکی د.جویباری
محاسابات عددی ع.پ
آمار علوم پایه
تدریس یار الکترونیک 1 م.نوذری
دو شنبه
استاتیک گ1 د.صادق نژاد
توانبخشی گ1 د.عرشی
کنترل خطی د.توحیدخواه
ت یار ریاضیات مهندسی گ1 د.فلاح
شیمی کاربردی 1 د.حاجی زاده
پدیده های بیوالکتریکی د.ساویز
طراحی ارتزوپروتز د.بستان شیرین
مقدمه ای برمهندسی پزشکی
مقدمه ای بر هوش محاسباتی د.سیدصالحی
مکانیک سیالات د.فتورائی
سنتز و ساخت داربست د.حاجی زاده
بیومکاترونیک د.عرشی
آناتومی گ2 م.محمدی
محاسبات عددی ع.پ
ت یار مدارگ3 مهندس شیخ حسینی
ارزیابی خواص و کارایی بیومتریالها-د.اسکندری
بیومکانیک سیستمهای اسکلتی-عضلانی د.بستان شیرین
مبانی انتقال حرارت د.نبئی
ریاضیات مهندسی ع.پ.
ت یار مدارگ4 مهندس شیخ حسینی
مواد مهندسی 2 د.نوری
رباتیک مقدماتی د.رستمی
ت یار استاتیک گ2 م.رمضانی
سیگنال د.بخدادی
زیست مواد 1 د.نوری
روشهای المان محدود د.روحی
سه شنبه
فیزیولوژی گ1 د.کشوری
ستاتیک گ2 د.شفیعیان
مدارمنطقی م.سلطانی
توانبخشی گ2 د.احمدی پژوه
ترمودینامیک د.اسکندری
م.مدلسازی در سیستمهای بیولوژیک د.جویبار
فیزیولوژی گ2 د.کشوری
رادیولوژی گ1د.تفضلی
فیزیک پزشکی د.ایمانی-م.سلطانی
الکترونیک 2 د.احمدی
مقاومت مصالح2 د.ابوالفتحی
کنترل مدرن د.احمدی پژوه
م سامانه های داروسازی د.معینی
فیزیولوژی گ3 د.کشوری
رادیولوژی گ2د.تفضلی
مدار1 گ2 م.سلطانی
مواد مهندسی 1 د.کارخانه
پردازش تصویر د.آذرنوش
شیمی کاربردی2 د.ربیعی
کنترل اتوماتیک د.کاتوزیان
آناتومی گ3 م.محمدی
محاسابات عددی ع.پ.
مدار1 گ3 م.سلطانی
ت یار مدار1 گ2 م.نوروزی
ت یار مدار منطقی م.خیاطی
مبانی هیدروژلهاد.جویباری
محاسابات عددی ع.پ
آمار علوم پایه
آمار حیاتی د.ساویز
بهینه سازی زیستی د.جعفری
طراحی تولید با کامپیوتر م. صالخی
ریز سامانه های الکترومکانیکی د.جویباری
محاسابات عددی ع.پ
آمار علوم پایه
تدریس یار الکترونیک 1 م.نوذری
چهار شنبه Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Column 4 Column 5

دفعات مشاهده: 4870 بار   |   دفعات چاپ: 142 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر