برنامه آموزشی کارشناسی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/4 | 

 

برنامه آموزشی ترم اول ۱۳۹۹-۱۴۰۰ 
۷:۴۵ -۹:۱۵ ۹:۱۵ -۱۰:۴۵ ۱۰:۴۵ -۱۲:۱۵ ۱۳ - ۱۴:۳۰ ۱۵ -۱۶:۳۰ ۱۷-۱۸:۳۰
شنبه
فیزیولوژی گ۱ د.کشوری
استاتیک گ۱ د.صادق نژاد
مدار۱ گ۱د.فلاح
کنترل خطی د.توحیدخواه
توانبخشی گ۱ د.عرشی
فیزیولوژی گ۲ د.کشوری
ریاضیات مهندسی د.فلاح
شیمی کاربردی ۱ د.حاجی زاده
ت یار مقدمه گ۱ م.قاسمی
ت یارالکترونیک ۲ م.پزشکپور
ت یار مقاومت مصالح ۲ م.جلیل وند
طراحی ارتزوپروتز د.بستان شیرین
فیزیولوژی گ۳ د.کشوری
مقدمه ای برمهندسی پزشکی
مقدمه ای بر هوش محاسباتی د.سیدصالحی
مکانیک سیالات د.فتورائی
سنتز و ساخت داربست د.حاجی زاده
بیومکاترونیک د.عرشی
آمار ع. پ.
روش تحقیق گ۲ د.قاسمی
ارزیابی خواص و کارایی بیومتریالها-د.اسکندری
بیومکانیک سیستمهای اسکلتی-عضلانی د.بستان شیرین
رمبانی انتقال حرارت د.نبئی
ریاضیات مهندسی ع.پ.
ت یار استاتیک گ۱ م.ترکاشوند
مواد مهندسی ۲ د.نوری
رباتیک مقدماتی د.رستمی
ت یار مواد مهندسی۱ گ۱ م.کریمی
سیگنال د.بخدادی
زیست مواد ۱ د.نوری
روشهای المان محدود د.روحی
یک شنبه
فیزیولوژی گ۱ د.کشوری
ستاتیک گ۲ د.شفیعیان
مدارمنطقی م.سلطانی
توانبخشی گ۲ د.احمدی پژوه
ترمودینامیک د.اسکندری
م.مدلسازی در سیستمهای بیولوژیک د.جویبار
فیزیولوژی گ۲ د.کشوری
رادیولوژی گ۱د.تفضلی
فیزیک پزشکی د.ایمانی-م.سلطانی
الکترونیک ۲ د.احمدی
مقاومت مصالح۲ د.ابوالفتحی
کنترل مدرن د.احمدی پژوه
م سامانه های داروسازی د.معینی
فیزیولوژی گ۳ د.کشوری
رادیولوژی گ۲د.تفضلی
مدار۱ گ۲ م.سلطانی
مواد مهندسی ۱ د.کارخانه
پردازش تصویر د.آذرنوش
شیمی کاربردی۲ د.ربیعی
کنترل اتوماتیک د.کاتوزیان
آناتومی گ۱ م.محمدی
محاسابات عددی ع.پ.
مدار۱ گ۳ م.سلطانی
مدیریت گ۱ د.آذرنوش-د.شعبانی
زبان ت گ۱ د.معینی
مبانی هیدروژلهاد.جویباری
محاسابات عددی ع.پ
آمار علوم پایه
آمار حیاتی د.ساویز
بهینه سازی زیستی د.جعفری
روش تحقیق گ۱د.روحی
ریز سامانههای الکترومکانیکی د.جویباری
محاسابات عددی ع.پ
آمار علوم پایه
تدریس یار الکترونیک ۱ م.نوذری
دو شنبه
استاتیک گ۱ د.صادق نژاد
توانبخشی گ۱ د.عرشی
کنترل خطی د.توحیدخواه
ت یار ریاضیات مهندسی گ۱ د.فلاح
شیمی کاربردی ۱ د.حاجی زاده
پدیده های بیوالکتریکی د.ساویز
طراحی ارتزوپروتز د.بستان شیرین
مقدمه ای برمهندسی پزشکی
مقدمه ای بر هوش محاسباتی د.سیدصالحی
مکانیک سیالات د.فتورائی
سنتز و ساخت داربست د.حاجی زاده
بیومکاترونیک د.عرشی
آناتومی گ۲ م.محمدی
محاسبات عددی ع.پ
ت یار مدارگ۳ مهندس شیخ حسینی
ارزیابی خواص و کارایی بیومتریالها-د.اسکندری
بیومکانیک سیستمهای اسکلتی-عضلانی د.بستان شیرین
مبانی انتقال حرارت د.نبئی
ریاضیات مهندسی ع.پ.
ت یار مدارگ۴ مهندس شیخ حسینی
مواد مهندسی ۲ د.نوری
رباتیک مقدماتی د.رستمی
ت یار استاتیک گ۲ م.رمضانی
سیگنال د.بخدادی
زیست مواد ۱ د.نوری
روشهای المان محدود د.روحی
سه شنبه
فیزیولوژی گ۱ د.کشوری
ستاتیک گ۲ د.شفیعیان
مدارمنطقی م.سلطانی
توانبخشی گ۲ د.احمدی پژوه
ترمودینامیک د.اسکندری
م.مدلسازی در سیستمهای بیولوژیک د.جویبار
فیزیولوژی گ۲ د.کشوری
رادیولوژی گ۱د.تفضلی
فیزیک پزشکی د.ایمانی-م.سلطانی
الکترونیک ۲ د.احمدی
مقاومت مصالح۲ د.ابوالفتحی
کنترل مدرن د.احمدی پژوه
م سامانه های داروسازی د.معینی
فیزیولوژی گ۳ د.کشوری
رادیولوژی گ۲د.تفضلی
مدار۱ گ۲ م.سلطانی
مواد مهندسی ۱ د.کارخانه
پردازش تصویر د.آذرنوش
شیمی کاربردی۲ د.ربیعی
کنترل اتوماتیک د.کاتوزیان
آناتومی گ۳ م.محمدی
محاسابات عددی ع.پ.
مدار۱ گ۳ م.سلطانی
ت یار مدار۱ گ۲ م.نوروزی
ت یار مدار منطقی م.خیاطی
مبانی هیدروژلهاد.جویباری
محاسابات عددی ع.پ
آمار علوم پایه
آمار حیاتی د.ساویز
بهینه سازی زیستی د.جعفری
طراحی تولید با کامپیوتر م. صالخی
ریز سامانه های الکترومکانیکی د.جویباری
محاسابات عددی ع.پ
آمار علوم پایه
تدریس یار الکترونیک ۱ م.نوذری
چهار شنبه Cell ۲ Cell ۳ Cell ۴ Cell ۵ Column ۴ Column ۵

دفعات مشاهده: 8231 بار   |   دفعات چاپ: 237 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر