کادر اداری

 | تاریخ ارسال: 1398/9/6 | 


اعظم آدینی
مسئولیت: آموزش کارشناسی
شماره تماس :۲۳۸۳-۶۴۵۴ (۲۱-۹۸+)
ایمیل:adiniaut.ac.ir
آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه همکف، اتاق ۰۲۶


نرگس اشرفی
مسئولیت: کارشناس کامپیوتر، ارتقاء اساتید و بروز رسانی سایت دانشکده
شماره تماس :۵۵۷۴-۶۴۵۴ (۲۱-۹۸+)
ایمیل:shohreh_ashrafiaut.ac.ir
آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه سوم، اتاق ۳۰۵


محمد علی بیات
مسئولیت: کارشناس پشتیبانی
شماره تماس :۲۳95-۶۴۵۴ (۲۱-۹۸+)
ایمیل:ali.bayataut.ac.ir
آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه همکف، اتاق 006


مریم بابایی
مسئولیت: کارشناس امور پژوهشی
شماره تماس :۲۳۷۹-۶۴۵۴ (۲۱-۹۸+)
ایمیل:research_baut.ac.ir
آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه همکف، اتاق ۰۱۰


مریم فراهانی
مسئولیت: آموزش کارشناسی ارشد
شماره تماس :۲۳۸۷-۶۴۵۴ (۲۱-۹۸+)
ایمیل:m.farahaniaut.ac.ir
آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه همکف، اتاق ۰۲۵


محمد خسروی
مسئولیت: مسئول ساختمان
شماره تماس :-۶۴۵۴ (۲۱-۹۸+)
ایمیل:mahd۳۳۴۸agmail.com
آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه اول، اتاق ۱۱۷


فاطمه حضرتی
مسئولیت: کارشناس آموزشی
شماره تماس :۲۳۸۹-۶۴۵۴ (۲۱-۹۸+)
ایمیل:fa_hazratiaut.ac.ir
آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه هشتم، اتاق ۸۱۰


رحمان رشیدی
مسئولیت: امین اموال و کارپرداز
شماره تماس :۲۳۹۱-۶۴۵۴ (۲۱-۹۸+)
ایمیل:bahman۱۰۱afgmail.com
آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه دوم، اتاق ۲۱۸


آذردخت سلطانی
مسئولیت: کارشناس آموزشی
شماره تماس :۲۳۹۲-۶۴۵۴ (۲۱-۹۸+)
ایمیل:soltaniaut.ac.ir
آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه هشتم، اتاق ؟


سیما طباطبایی
مسئولیت: مسئول پشتیبانی دانشکده
شماره تماس :۲۳۶۰-۶۴۵۴ (۲۱-۹۸+)
ایمیل:stabatabaeiaut.ac.ir
آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه پنجم، اتاق


محبوبه عمادی
مسئولیت: کارشناس کامپیوتر و مسئول شبکه
شماره تماس :۲۳۹۶-۶۴۵۴ (۲۱-۹۸+)
ایمیل:emadiaut.ac.ir
آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه سوم، اتاق ۳۰۵


ناهید محمدی
مسئولیت: کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی
شماره تماس :۲۳۷۴-۶۴۵۴ (۲۱-۹۸+)
ایمیل:n.mohammadiaut.ac.ir
آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه همکف، اتاق ۰۲۴
 


مژگان فراهانی
مسئولیت: مسئول دفتر
شماره تماس :۲۳۵۰-۶۴۵۴ (۲۱-۹۸+)
ایمیل:؟aut.ac.ir
آدرس : دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه پنجم، اتاق ۵۰۲
 

دفعات مشاهده: 13276 بار   |   دفعات چاپ: 639 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر