ابزار دقیق بیومدیکال

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اصلی)
 
 
عنوان درس: ابزار دقیق بیومدیکال
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  اندازه گیری الکتریکی
 
                                                                           هم نیاز   -
        
 
اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 1.  مقدمه
 2.  الکترودهای پتانسیل های حیاتی
 3.  تقویت کننده های پتانسیل حیاتی
 4.  اندازه گیری فشار و صدای خون
 • بررسی ساختار و کارکرد فشارسنج معمولی
 • مبدل های درون رگی
 • بررسی انواع اعوجاجات و اثر آن ها بر پاسخ
 • بررسی سیستم های تعیین فشار سیاهرگی
 • مکانیزم کاتاتریزاسیون قلبی و کاربردهای آن
 • روش های اندازه گیری غیرمستقیم فشارخون و مزایا و معایب آن ها، اسپیگومانومتری، اولتراسوند و. . .
 • صداهای قلب، مکانیزم ها و ریشههای آن ها، تکنیک های گوش دادن به صداهای قلب )گوشی پزشکی(
۵.اندازه گیری جریان و حجم خون
 • تکنیک تزریق مداوم )رقیق سازی یک ماده نشانه(
 • تکنیک فیک، رقیق سازی حرارتی و انواع سنسورهای آن
 • مدارات اندازه گیری سرعت به روش حرارتی
 • جریان سنج های الکترومغناطیسی
 • انواع جریان سنج های الکترومغناطیسی
 • انواع جریان سنج های مافوق صوت
۶.اندازه گیری پارامترهای سیستم تنفسی
 • اجزای این سیستم و ارائه یک مدل برای آن ها
 • مکانیک تنفس و مدلی برای تنفس عادی
 • انواع سنسورها و اندازه گیری ها در سیستم تنفسی )سنجش فشار، آهنگ جریان هوا(
 • انواع حجم های ریوی و اندازه گیری آن ها )اسپیرومتری(
 • پلتیسموگرافی
۷.بیوسنسورها
۸.دستگاههای کلینیکی و آزمایشگاهی
۹.وسایل درمانی و اندام مصنوعی
 •  ضربان ساز قلبی Cardiac Pacemaker
 • وسایل کمک تنفسی (ونتیلاتور)
 • سنگ شکن LITHOTRIPSY و. . .
 


روش ارزیابی:
 
□ عملکردی   □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
* بسته به نظر استاد ممکن است مواردی نظیر تمرینها، سمینار و پروژه در نمره پایانی درس تأثیر داده شود.
 

مراجع
 
۱) J. Webster, Medical instrumentation: application and design: Wiley & Sons, ۹۰۰۲ .
۹) J. G. Webset, Encyclopedia of medical devices and instrumentation: John Wiley &Sons, Inc. , ۹۰۰۲ .
۳) R. B. Northrop, Noninvasive instrumentation and measurement in medical diagnosis:CRC Press, ۹۰۰۱ .
۴) G. D. Baura, System theory and practical applications of biomedical signals: Wiley-Interscience, ۹۰۰۹ .
۵) R. S. Khandpur, Handbook of biomedical instrumentation: Tata McGraw- Hill Education, ۱۲۲۹ .
۲) F. Bret Schneider and J. R. De Weille, Introduction to electrophysiological methods and instrumentation: Academic Press, ۹۰۰۲ .
۷) L. Geddes and L. Backer, "Principles of applied biomedical instrumentation. " A Wiley- Interscience Publication, John WILEY & Sons, ۱۲۹۲ .
۹) J. D. Enderle, Bioinstrumentation, CA: Morgan & Claypool, ۹۰۰۲ .
۲) R. B. Northrop, Analysis and application of analog electronic circuits to biomedical instrumentation: CRC press, ۹۰۱۹ .
۱۰) D. Prutchi and M. Norris, Design and Development of Medical Electronic Instrumentation, Hoboken, NJ: wiley, ۹۰۰۴ .
۱۱) J. M. Winters and M. F. Strory, Medical instrumentation: accessibility and usability considerations: CRC Press, ۹۰۱۰ .
۱۲) H. W. ott and H. W. Ott, Noise reduction techniques in electronic systems: Wiley New York, ۱۲۹۹ .


دفعات مشاهده: 2730 بار   |   دفعات چاپ: 167 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر