الکتروفیزیولوژی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اصلی)
 
 
عنوان درس: الکتروفیزیولوژی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  ریاضی 1 و 2 و معادله دیفرانسیل- فیزیک الکتریسیته در صورت امکان
                                                                                      (الکترومغناطیس)
                                                                                       مدار 1 و 2 فیزیولوژی
 
                                                                           هم نیاز   -
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
1. مقدمهای بر میدان ها و منابع الکترومغناطیسی

2.مقدمهای بر منشأ پتانسیل های سلولی – بیوفیزیک غشائی
قانون نفوذ- قانون رانش ذرات در محلول های آبی- نفوذ ذرات بدون بار در محلول های آبی – رانش ذرات باردار در محلول های آبی- رابطه اینشتین – تعادل در سیستم تک یونی )نرتست( – تعادل دونان – خنثی بودن بار فضایی – ولتاژ غشایی با تراوندگی غیر صفر برای تمام یون ها گلدمن پمپ های یونی – پتانسیل های غشاهای بیولوژیکی – پتانسیل استراحت و پتانسیل عمل

3.مقدمه ای بر مدل های واکنش های غشای
انتشار پتانسیل بیوالکتریکی در سلول ها و رشتههای تحریک پذیر
رشته ها و بافت های تحریک ناپذیر )غیرفعال( مقاومتی و خازنی و معادلات دیفرانسیل آن – ثابت مکانی – ثابت زمانی – وابستگی توزیع پتانسیل به ثابت زمانی و مکانی – رشتههای عصبی تحریک پذیر مقاومتی و خازنی – معادلات منحنی شدت – زمان تحریک – انتشار پتانسیل در رشته تحریک پذیر – انتشار پتانسیل در رشته های با طول محدود – اصل اندازه گیری در تحریک خارجی

4.مقدمه ای بر منابع الکتریکی و توزیع پتانسیل میدانی در هادی حجمی
معادلات شبه ایستا در هادی حجمی – چگالی جریان در هادی حجمی و توزیع پتانسیل – پتانسیل میدانی در اثر حرکت پتانسیل غشایی )دو قطبی و. . . ( ثبتهای دو قطبی و تک قطبی پتانسیل در هادی حجمی – منطقه عصب گیری و نفس و جایگاه هندسه الکترود در کیفیت و مشخصات بیوپتانسیل – اثرات قلیل تری برداشت سیگنال در هادی حجمی – مدل دو قطبی، سه قطبی و شبکه ای انتشار پتانسیل و محاسبه توزیع پتانسیل در هادی حجمی

5.تحریک الکتریکی خارجی بافت های تحریک پذیر (مدل ها و یافته های تحقیقاتی)
معادلات توزیع پتانسیل – تحریک فیبرهای تحریک پذیر با طول محدود و نامحدود با مایلین و بدون مایلین – تابع فعالیت و شرط های لازم و کافی تحریک – تحریک تک قطبی و چند قطبی – تحریک سلول های عصبی – تحریک کاتدی – تحریک آندی – تحریکهای چند الکترودی

6.الکتروفیزیولوژی سلولی (روش های تحریک، ثبت و آنالیز پتانسیل و جریان غشائی)
مهار ولتاژ – مهار جریان و. . .

7.الکتروفیزیولوژی میدانی (پتانسیل های قلبی، مغزی و. . . )
فعالیت الکتریکی قلب – بردار قلبی – اشتقاقهای استاندارد – الکترود مرجع – اشتقاق های تقویت شده – ثبتهای داخل و خارج سلولی
 
8. الکترود دیاگنوزیس، الکتروگرافی. تحریک الکتریکی تشخیصی

9. الکتروتراپی و تحریک الکتریکی کارکردی
پتانسیل های عضلانی و برانگیخته تحریک الکتریکی قلبی و ضربان سازهای قلبی و تحریک الکتریکی کارکردی و الکتروشوک مغزی
 


روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
* بسته به نظر استاد ممکن است مواردی نظیر تمرینها، سمینار و پروژه در نمره پایانی درس تأثیر داده شود.
 

مراجع
 
1) J. Malmivuo and R. Plonsey, Bioelectromagnetism: Principles and applications of
bioelectric and biomagnetic fields: oxford University Press, 1225 .
2( کتاب: مهندسی پزشکی، تألیف تری باهیل، ترجمه دکتر سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی و دکتر مهیار زرتشتی، مرکز
دانشگاهی
3) J. Jalife, M. Delmar, J. Anumonwo, O, Berenfeld, and J. Kalifa, Basic cardiac
electrophysiology for the clinician: John Wiley & Sons, 9011 .
4) R. C. Barr and R. Plonsey, Bioelectricity: A Quantitative Approach: Springer, 9013 .
5) W. Biedermann, Electro- physiology, Nabu ress, 9010 .
2) G. Huff, Electro- Physiology: Scientific, Popular and practical Treatise on the Prevention,
Causes, and Cure of Disease; Or, Electricity as a Currative Agent, Nabu, 9010 .
7) M. E. Josephson, Clinical Cardiac Electrophysiology: Techniques and Interpretations,
Lippincott Williams & Wilkins, 9009 .
8) J. S. Steinberg and S. Mittal, Electrophysiology: the Basics: A Companion Guide for the
Cardiology Fellow During the EP Rotation, Lippincott Williams & Wilkins, 9002 .


دفعات مشاهده: 2785 بار   |   دفعات چاپ: 821 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر