پردازش سیگنال های پزشکی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: پردازش سیگنال های پزشکی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  تجزیه و تحلیل سیستم ها
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز   -
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
1. مقدمه
معرفی مقدماتی درس و اهداف کلی آن، بلوک کلی یک سیستم پردازش سیگنال های بیولوژیکی،تقسیمبندی سیگنال ها، مشکلات عمده در ثبت سیگنال های بیولوژیکی

2.منشأ سیگنال های بیولوژیکی و معرفی برخی از آن ها
انواع سیگنال های بیولوژیکی، انواع سیگنال های بیوالکتریکی، پتانسیل استراحت سلول، پتانسیل عمل، الکترونروگرام،(ENG) ، اکترورتینوگرام(ERG)  ،الکترواکولوگرام(EOG)،  الکتروانسفالوگرام (EEG) ،پتانسیل های برانگیخته (EP)  ا (SEP, VEP, AEP)  ، الکترومایوگرام (EMG) ، الکتروکاردیوگرام (ECG) ، الکتروگاستروگرام (EGG) ، الکترودرمال (GSR,SDR)

3.مقدمهای بر فرآیندهای تصادفی
تئوری احتمال، توابع توزیع و چگالی احتمال، متغیرهای تصادفی و فرآیندهای تصادفی، ممان های متغیرهای تصادفی، ایستایی و ارگادیستی.

4.فشرده سازی سیگنال های بیولوژیکی
نمونه برداری وفقی، نمونه برداری غیریکنواخت با کدینگ RLE روش های ،DPCM و LADT, FAN, TP کدینگ هافمن و شانن

5.تئوری تخمین
کلیات، تعاریف: اریب بودن (Bias)، کارایی، سازگاری، فاطمه اطمینان و حد گرامر – رائو، تخمین LS تخمین ،ML.MAP

6.میانگین گیری
تخمینهای rxy (τ),r (τ),σ,μ ، متوسط گیری سنکرون، محدودیت های میانگین گیری، تأثیر میانگین گیری در SNR ، پاسخ های از نظر آماری مستقل، پاسخ های کاملاً وابسته، تخمین تأخیر و صف بندی ثبت

7.مدل سازی سیگنال های تصادفی
مدل های ،ARMA,MA,AR فرآیندهای فصلی ARIMA ، کاربرد در پردازش سیگنال های پزشکی و تخمین طیف
 
8. تخمین طیف
پریودوگرام، روش بارتلت، روش ولش، روش بلمکن – توکی، مشخصههای عملکردی تخمین طیف به روش غیرپارامتری

9. فیلترهای وینر وفقی
فیلتر وینر، فیلتر وینر غیرعلی، فیلتر وینر علی، اصول نوبز به صورت وفقی (ANC) ، الگوریتم های RLS, LMS ، روش ALE ، کاربردهای پزشکی  
 
10. بازشناخت آماری الگو
کلیات، طبقه بندی ببز، طبقه بندی کننده با ریسک یا هزینه مینیمم، طبقه کننده Neyman- Prarson توابع تمایز،طبقه بندی بر اساس k نزدیک ترین همسایه، توابع تمایز خطی، طبقه بندی بر اساس مینیمم فاصله، کاهش بعد – معیار آنتروپی، تابع تمایز خطی فیشر، بسط ،PCA,SVD. K- L دیورژانس، خوشه یابی کلیات و معیارها روش ترتیبی ، الگوریتم ،MAX- MIN الگوریتم K- Mean الگوریتم isodata
 


روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
* بسته به نظر استاد ممکن است مواردی نظیر تمرینها، سمینار و پروژه در نمره پایانی درس تأثیر داده شود.
 

مراجع
 
1) S. Cerutti ans C. Marchesi, Editors, Advanced methods of biomedical signal processing,
Vol, 97, John Wiley & Sons, 9011 .
9) F. J. theis, Biomedical Signal analysis: contemporary Methos and Applications,
Massachusetts institute of tevhnology, 9010 .
3) A. Nait- Ali, Advanced biosgnal processing, springer, 9002 .
4) D. C. reddy, Biomedical signal processing: principles and Techniques, Mcgraw Hill,
9005 .
5) R. M. rangarran, Biomedical signal analysis, IEEE Press wiley, 9009 .
2) W. V. Drongelen, signal processing for Neuroscientists: an introduction to the analysis of
physiological singnals, Academic press, 9002 .
7) L. Sornmo, Bioleectrical signal processing in cardiac and neurological applications,
Academic press, 9005 .
9) S. Sanei, EEG signal processing, Wiley, 9007 .
2) R. Shiavi, Introduction to applied statistical signal analysis: guide to biomedical and
electrical engineering applications, 3th Edition, Elsevier, 9007 .
10) A. Nait- ali, Compression of biomedical images and signals, iste ltd, 9009 .
11) A. Mertins, Signal analysis, wavelets, filter banks, time- frequency transforms and
application, John Willey & Sons, 1222 .
19) R. O. Duda, Pattern Classification, New York: Wiley, 9001 .
13) Physiologic databases: physionet


دفعات مشاهده: 3660 بار   |   دفعات چاپ: 306 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر