کنترل سیستم های عصبی – عضلانی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اصلی)
 
 
عنوان درس: کنترل سیستم های عصبی – عضلانی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  -
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز   -
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
1. کلیات
 • حرکت و انواع آن 
2. فیزیولوژی حرکات و مراکز حرکتی
 • عضلات 
 • نخاع 
 • مراکز حرکتی در مغز 
 • مخچه 
 • قشر حرکتی 
 • شبکههای پیازی 
 • سنسورهای حرکتی 
 • دوک عضلانی 
 • تاندون عضلانی 
 • گیرندههای مفصل 
 • چشم 
3. فرضیه ها و استراتژی های حرکات
 • Centeralism
 • Prepheralism
 • Motor Program
 • Equilibim Hypothesis
 • Impedance Control
4. حرکت های متناوب و راه رفتن
 • ویژگی های راه رفتن
 • Cenral Pattern Generator
5. یادگیری حرکت و مدل های ارائه شده برای حرکت
 • Motor Learning
 • مدل های ارائه شده
 • Internal Model
 • Smith Predictor
 • Model Predictive Control
6.معلولیت و بیماری های حرکتی
 • FES 
 • Parkinson
 • Huntington
 • ALS
 


روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
* بسته به نظر استاد ممکن است مواردی نظیر تمرینها، سمینار و پروژه در نمره پایانی درس تأثیر داده شود.
 

مراجع
 
1) L. Stark, " Neurological control systems; studies in bioengineering," 1968 .
9) J. V. Basmajian and J. Carlo, "De Luce, ʻʻMuscle Aliveʼʼ, ed: Williams & wilkins,
1985 .
3) V. B. Brooks, the neural basis of motor control: Oxford University Press New York,
1986 .
4) J. M. Winters and S. LY, Multiple muscle systems: biomechanics and movement
organization: Springer- Verlag New York, 1990 .
5) A. Shumway- Cook and M. H. Woollacott, Motor control: theory and Practical
applications: Williams & Wilkins Baltimore, 1995 .
2) R. Schmidt, "Motor control and learning: A behavioural emphasis" Human Kinetics,
Champaign, IL. , 1982.
7) R. A. Schmidt and C. A. Wrisberg, "Motor learning and performance," 2004 .
8) R. Shadmehr, the computational neurobiology of reaching and pointing: a foundation
for motor Learning: MIT press, 2005.


دفعات مشاهده: 608 بار   |   دفعات چاپ: 40 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر