آشوب و کاربردهای آن در مهندسی پزشکی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: آشوب و کاربردهای آن در مهندسی پزشکی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  -
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز   -
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
1. سیستم های غیرخطی پویا
مقدمه ای بر سیستم های پویای غیرخطی
وضعیت تعادل و ماندگار سیستم های پویای غیرخطی
نوسانات غیرخطیʻʻBifuractionʼʼ

 
2. ریاضیات رفتارهای آشوب گونه
مقدمه ای بر آشوب
نگاشت یک بعدی، دو بعدی و آشوب گونه
ارتباط نگاشتها به معادلات دیفرانسیل
بستر جذب و انواع آن
نمای لیاپانوف و حالت گذار در آشوب

 
3. هندسه فراکتال و آشوب
مجموعه های حدی و هندسه فراکتال
فشرده سازی و تبدیلات فراکتال
فراکتال و مسئله بعد
مجموعه های ژولیاومند ولیروت
 
4. رویکرد پردازش آشوب
استفاده از آشوب در پردازش سیگنال های بیولوژیکی
آشوب و کدینگ
شبکه های عصبی آشوب گونه
اطلاعات، آنتروپی و آشوب
 
5. رویکرد مدل سازی و کنترل آشوب
استفاده از آشوب در مدل سازی سیستم های فیزیکی
آشوب و مدل سازی سیگنال ها و سیستم های زیستی
سیستم های کنترل آشوب گونه 
روش های میدان فرکانس برای کنترل آشوب 
کنترل خودسازمانده ساختار متغیر و ایمپالس آشوب
 
 6. رویکرد شناختی آشوب
چیستی و طبیعت آشوب
آشوب و رفتار آدمی
آشوب و علوم تجربی، اجتماعی و اقتصادی
سیبرنتیک، کامپیوتر، فیزیک کوانتوم و آشوب
نقش آشوب در هوشمندی، آگاهی و شناخت

7. رویکرد کاربرد آشوب در مهندسی پزشکی
استفاده از آشوب در عملکرد قلب، جریان خون، کنترل فشارخون 
آشوب در رفتار عضله در سیستم های عصبی – عضلانی
پاسخ آشوب گونه یک نرون بیولوژیک
آشوب و سیستم اعصاب مرکزی

 روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
* بسته به نظر استاد ممکن است مواردی نظیر تمرینها، سمینار و پروژه در نمره پایانی درس تأثیر داده شود.
 

مراجع
 
1) J. J. Slotine, "Applied Nonlinear Control", Prentice Hall Press, 1991 .
2) F. C. Hoppensteadt, Analysis and simulation of chaotic system: Springer, 2000 .
3) E. Ott, Chaos in Dynamical Systems, Cambridge University Press, 2002 .
4) M. F. Barnsley, Fractals Everywhere: Courier Dover Publications, 2013 .
5) G. Chen, Controllling Chaos and Bifurcations in Engineering Systems. Boca Raton:CRC, 2000 .
6) T. Kapitaniak. Chaos for Engineers: Theory, Applications, and Control, Springer,2000 .

7) S. Banerjee, M. Mitra and L. Rondoni, Applications of Chaos Nonlinear Dynamics in Engineering, Springer, 2011 .

8) G. Chen and X, Yu, Chaos control: theory and Applications, Springer, 2003 .

9) E. Scholl and H. G. Schuster, Handbook of Chaos Control, Wiley – VCH,2008 .

11) S. N. Elaydi, Discrete Chaos: with Application in Science and Engineering, Chapman and Hall/CRC, 2008 .

11) F. C. Hoppensteadt, Analysis and Simulation of Chaotic Systems, Springer, 2000 .


دفعات مشاهده: 1671 بار   |   دفعات چاپ: 71 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر