اسلوب شناسی سیستم ها و سیبرنتیک کاربردی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: اسلوب شناسی سیستم ها و سیبرنتیک کاربردی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  -
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز   -
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
1. تفکر سیستمی
سیستم چیست؟ 
تاریخ تفکر و نظریه سیستم ها 
هدف ها و گرایش های نگرش سیستمی 
نظریه عمومی سیستم ها و وحدت علم

 
2. رهیافت های موجود در اسلوب شناسی سیستم ها
نوع شناسی و رده های مهم سیستم ها 
سیستم های بسته و باز و مرز سیستم 
سیستم های طبیعی و سیستم های ساخت بشر 
ویژگی های رفتاری یا ساختاری سیستم

 
3. رویکرد ریاضی و مدل سازی در سیستم ها
تعریف ریاضی سیستم 
چندین خاصیت عمومی سیستم بر مبنای معادلات انتگرال – دیفرانسیل
کلیت، مجموع، مکانیزه ساختن، تمرکز، رقابت، رشد و غایب
مدل سازی کارایی در سیستم ها
 
4. اصول و مفاهیم سیبرنتیک کاربردی
مدل سازی کارایی در سیستم ها سیستم های سیبرنتیکی و کاربرد سیبرنتیک
فراگیری و سازگاری در سیستم های سیبرنتیکی
سیستم های سه وجهی با سیستم های مبتنی بر اطلاعات 
سیستم های باز و سیبرنتیک 
اصول پس خوراند در سیستم های سیبرنتیکی و ارگانیستی
 
5. نقد سیبرنتیکی
نقد سیبرنتیکی مشتمل بر نقد موجبی و نقد امکانی 
نقد حاصل از فعالیت گیرنده ها و یا اثرگذارنده ها و یا هر دو 
از اطلاعات تا آگاهی 
محتوا و دامنه نقد موجبی و نقد امکانی
کامپیوتر و دستگاه سیبرنتیکی
 
 6. هوشمندی در سیستم های سیبرنتیکی
تفاوت میان سیستم های کلاسیک و سیستم های هوشمند 
پایگاه اطلاعات. پایگاه معرفت (ایستا و پویا) 
بازنمایی معرفت و بازشناخت الگو 
ارتباط هوشمندی با تغییر پارامترها با تغییر ساختار در سیستم های سیبرنتیکی 
بازشناخت هوشمندانه الگو بر مبنای تطبیق دهی حسی – ذهنی 
هوشمندی و نقد سیبرنتیکیروش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
* بسته به نظر استاد ممکن است مواردی نظیر تمرینها، سمینار و پروژه در نمره پایانی درس تأثیر داده شود.
 

مراجع
 
1) M. Mulej, Systems, Cybernetics and Innovations, Emerald Group Publishing, 2006 .
2) M. C. Jackson, Systems Methodology for the Management Sciences, Springer, 1992 .
3) C. V. Negoita, Cybernetics and Applied Systems, Marcel Dekker, 1992 .
4) N. Wiener, Cybernetics: or the Control and Communication in the Animal and the Machine, MIT Press, 1965 .
5) A. Pickering, the Cybernetic Brain: Skeches of Another Future, University of Chicago Press, 2010 .


دفعات مشاهده: 460 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر