اولتراسوند و کاربردهای آن در مهندسی پزشکی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: اولتراسوند و کاربردهای آن در مهندسی پزشکی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  -
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز   -
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
1. مقدمه
تاریخچه، طبیعت فیزیکی حرکت موج آکوستیکی، معادلات حاکم بر انتشار موج در سیالات، انتشار در مایعات و جامدات، امپدانس- دانسیته انرژی – شدت – فشار تشعشعی، تفرق، تضعیف، جذب، پراکنش – وابستگی سرعت صوت به فرکانس
 
2. اساس تئوریک محاسبه میدان آکوستیکی
معادله تفرق ریلی – سامرفیلد، انتگرال ریلی، روش طیف زاویه ای، روش های انتگرالی، روش پاسخ ضربه، روش های تقریبی، کاهش اثر لوب های جانبی، اثر تضعیف
 
3. اولتراسوند غیرخطی
تحریک سینوسی، ایجاد هارمونی ها، ایجاد امواج شوک، اثرات غیرخطی – تضعیف – تفرق، روش های عددی و نتایج آن ها
 
4. پراکنش
سطح مقطع پراکنش، روش محاسبه انتگرالی، معادلات پراکنش در حوزه زمان، پاسخ پاس، اکو، پراکنش یک بعدی
 
5. مبدل های اولتراسوند
روش های مختلف تولید و آشکارسازی اولتراسوند، اثر مستقیم و معکوس پیزوالکتریک، معادلات مشخصه پیزوالکتریک، مبدل های پلیمری و سرامیکی، روش های بهبود مشخصههای مبدل ها، پاسخ گذاری مبدل ها، مدار معادل مبدل ها، نکات مهم در مورد نویز مبدل ها
 
 6. تصویربرداری اولتراسوند
خواص آرایهها، آرایهها برای تصویربرداری دو بعدی و سه بعدی، روش های A – B- mode نویز فلفل نمکی، اجزا سیستم تصویربردار مکانیکی – قطاعی، اجزا سیستم تصویربردار آرایهای، قدرت تفکیک - –کنتراست و SNR در سیستم های تصویربرداری، امواج ارسالی کد شده، تصویربرداری غیرخطی، اولتراسوند الاستوگرافی، میکروسکوپ های اولتراسوند
 
7. اندازه گیری جریان خون و داپلر
روش اندازه گیری زمان عبور و تأخیر فاز، معادله داپلر برای پراکنندههای متحرک، سیستم های داپلر موج پیوسته، مشخصههای سیگنال داپلر، داپلر موج پالسی، تصویربرداری رنگی جریان

HIFU .8
اساس کار اولتراسوند با شدت بالا، کاربردها
 
9. ایمنی اولتراسوند
اثرات گرمایی اولتراسوند، اثرات مکانیکی اولتراسوند، تعریف پارامترهای شدت مکانی، زمانی، روش های اندازه گیری اولتراسوندروش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
* بسته به نظر استاد ممکن است مواردی نظیر تمرینها، سمینار و پروژه در نمره پایانی درس تأثیر داده شود.
 

مراجع
 
1) C. R. Hill, J. C. Bamber, and G. Haar, Physical Principles of medical ultrasonics:Wiley online Library, 2004 .
2) K. K. Shung, Diagnostic ultrasound: Imaging and blood flow measurements. Boca Raton, FL: Taylor & Francis, 2006 .
3) K. K. Shung, M. Smith, and B. M. Tsui, Principles of medical imaging: Academic PRESS, 1992 .
4) F. W. Kremkau, Doppler Ultrasound: Principles and Instruments. Phliadelphia: W.B. Saunders, 1995 .


دفعات مشاهده: 1774 بار   |   دفعات چاپ: 63 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر