بینایی ماشین

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: بینایی ماشین
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  تجزیه و تحلیل سیستم ها
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز   -
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
 1. بررسی مبانی نظری سیستم بینایی
 2. بررسی تطبیقی سیستم بینایی در موجودات زنده
 3. مطالعه فرآیندهای بینایی در انسان
 4. پیدایش تصویر(Image Formation)
 5. تصاویر دودویی(Binary- Image)
 6. تشخیص لبه و اتصال لبه ها
 7.  آنالیز خطوط تصویر
 8.  بینایی استریو (Stereo- Vision) و آنالیز عمق (Depth)
 9.  ردیابی حرکت و آنالیز میدانهای حرکت
 10.  بافت (Texture)
 11.  بازتابش Reflectance و خواص آن 
 12.  مطالعه رنگ
 13.  دسته بندی سطوح و اشکال دو بعدی
 14.  دسته بندی اشکال سه بعدی
 15.  بازشناسی اجسام (object - Recognition)روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
* بسته به نظر استاد ممکن است مواردی نظیر تمرینها، سمینار و پروژه در نمره پایانی درس تأثیر داده شود.
 

مراجع
 
1) E. R. Davies, Computer and Machine Vision: Theory, Algorithms, Practicalities, Academic Press, 2012 .
2) W. E. Snyder and H. Qi, Machine Vision, Cambridge University Press, 2010 
3) A. Hornberg, Handbook of machine vision: John Wiley & Sons, 2007 .
4) P. F. Whelan and D. Molloy, Machine Vision Algorithms in Java: Techniques and Implementation, Springer, 2001 .
5) J. Billingsley and R. Bradbeer, Mechatronics and Machine Vision in Practice, Springer, 2008 .
2) D. H. Ballard and Ch. M. Brown, Computer Vision, prentice Hall, 1982 .
7) M. D. Levine, Vision in Man and Machine, McGraw- Hill, 1985 .
9) B. K. P. Horn, Robot Vision, MIT Press, 1986 .
2) Y. R. Shirai, Three- Dimensional Computer Vision, Springer, 1987 .
10) I. Asimov and R. McQuarrie, Robot Visions, Roc, 2004 .


دفعات مشاهده: 642 بار   |   دفعات چاپ: 50 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر