بیوالکترومغناطیس

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: بیوالکترومغناطیس
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  تجزیه و تحلیل سیستم ها
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز   -
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
1. میدان های الکترومغناطیس و معادلات ماکسول
آنالیز برداری و نمادگذاری آن 
مفهوم میدان 
الکترواستاتیک 
میدان مغناطیسی 
القای الکترومغناطیس 
معادلات ماکسول 
امواج الکترومغناطیس
 
2. سینماتیک میدان های الکترومغناطیس
شتاب الکترواستاتیک
حرکت ذره باردار در میدان مغناطیسی یکنواخت
شتاب دهنده های دینامیک
دینامیک میدان های الکترومغناطیس 
نیروی الکترومغناطیس
انرژی و اندازه حرکت
فشار مغناطیسی
میدان های متغیر با زمان
 
3. منابع محیطی میدان های الکترومغناطیس محیطی و سازگاری الکترومغناطیس (EMC)
میدان های حاصل از منابع طبیعی 
میدان های حاصل از منابع مصنوعی
سازگاری الکترومغناطیسی(EMC)
محدودسازی میدان های الکترومغناطیس
 
4. اندازه گیری و تولید میدان های الکترومغناطیس
اندازه گیری میدان های الکترومغناطیس 
تولید میدان های الکترومغناطیس
 
5. منابع و میدان های الکترومغناطیس در بدن (مگنتوانسفالوگرافی، مگنتوکاردیوگرافی و میدان های
برانگیخته مغناطیس)
 
6. دزیمتری بیوالکترومغناطیس
مقدمه ای بر دزیمتری بیوالکترومغناطیس و اهمیت آن 
دزیمتری میدان های الکتریکی در فرکانس های پایین 
دزیمتری میدان های مغناطیسی در فرکانس های پایین (ELF MF)
دزیمتری در محدوده امواج رادیویی (RF) و مایکروویو
 
7. آثار میدان های الکترومغناطیس کم فرکانس  (ELF MF) و رادیوی بر بدن
آثار بیولوژیک میدان های ELF
آثار الکتروفیزیولوژیک میدان های ELF

8. حفاظت در برابر تابش الکترومغناطیس

9. مواد مغناطیس
 
10. تحریک مغناطیسی کارکردی و TMS
 


روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
* بسته به نظر استاد ممکن است مواردی نظیر تمرینها، سمینار و پروژه در نمره پایانی درس تأثیر داده شود.
 

مراجع
 
1) D. Edmonds, Electricity and magnetism in biological systems: oxford University Press,2001 (Chapter 1- 2)
9) M. Blank M. Blank, Electromagnetic fields: biological interactions and mechanisms: American Chemical Society, 1995 (Chapter 1- 4 , 2, 12, 17, 12, 91, 92)
3) H. Takebe, Biological and health effects from exposure to power- line frequency electromagnetic fields: confirmation of absence of any effects at environmental field strengths: IOS Press, 2001 (Part 1- Chapter 2, 4; Part2- Chapter 1, 3- 5)
4) J. Malmivuo and R. Plonsey, Bio electromagnetism: Principles and applications of
bioelectric and bio magnetic fields: oxford University Press, 1225 (Appendix A, Chapter 11, 12, 14, 20, 22)
5) S. N. Ayraptyan and M. S. Markov, Bio electromagnetics current concepts: the mechanisms of the biological effect of extremely high power pulses vol, 5: Springer, 2006 (Chapter 1, 3)
6) J. C. Lin, Advances in Electromagnetic Field in Living Systems. New York: Kluwer Academic/ Plenum, 2000 (Chapter 1, 5)


دفعات مشاهده: 1789 بار   |   دفعات چاپ: 145 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر