رباتیک پزشکی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: رباتیک پزشکی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  پردازش سیگنال های دیجیتال
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز   -
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:

1. مقدمه و کلیات (اصول کار ربات ها)
2. مقدمات ریاضی
3. سیستماتیک مستقیم و معکوس
4. مروری بر دینامیک حرکت ربات های سری
5. کنترل موقعیت ربات ها
6. کنترل نرمی(Flexibility) در بازو و مفصل
7. کنترل نیرو (Hybrid Imp. Control, Imp. Control, Hybrid Control, Force Control)
8. مدل سازی یافت (Tissue) از دیدگاه حرکت (مدل سازی استاتیکی، مدل سازی دینامیکی با مشتقات جزئی)
9. هپتیک و جابجایی نیرو
10. روش های مسیریابی در انسان و ربات
11. ربات های هوشمند
12. کنترل ربات از راه دور (Tele Robotics)
13. کاربرد ربات ها در جراحی

 
 


روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
* بسته به نظر استاد ممکن است مواردی نظیر تمرینها، سمینار و پروژه در نمره پایانی درس تأثیر داده شود.
 


مراجع
 
1)J. Troccaz,Medical Robotics, John wiley&Sons ,2012
2)S. B Nilu,Introduction to Robotics: Analysis,control, Applications. Hoboken, N. j: wiley,2011 .
3)T. Hyland,Scientific and Medical Robots books2007 .
4)R. A. Faust,Roboticas in Sugery: History,Current and Future Applications, Nova Scence Publishers,2007 .
5)M. W. Spong and M. Vidyasagar, Robot dynamics and control: john Wiley & Sons,2008 .
2)S. K umar and J. Maresaux,Telesugery,springer,2008 .
7)F. Gharagozloo and F. Najam,Robotic Springer,McGraw- Hill,2009 .
9)J. Rosen,B. Hannaford and R. M. Satava,Surgical Robotics: Systems Applications and Visions. Springer,2011 .
2)J. J. Craig. Introduction to Robotics: Mechanics and control. Prentice Hall. 2005 .
 


دفعات مشاهده: 968 بار   |   دفعات چاپ: 85 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر