روش های غیرخطی پردازش سیگنال های پزشکی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: روش های غیرخطی پردازش سیگنال های پزشکی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  پردازش سیگنال های دیجیتال
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز   -
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:


1. مقدمه
2. آنالیز دینامیک غیرخطی سری های زمانی
3.منشأ آشوب در سیگنال های بیولوژیکی
4. کاربرد تئوری آشوب، بعد کسری و انواع آنتروپی (شاتون ،. . . . ) در پردازش سیگنال های بیولوژیکی
5. معیارهای دیگر پیچیدگی ( Lempel. Ziv. . .، )
6. آنتروپی تقریبی و کاربرد آن در پردازش سیگنال های بیولوژیکی
7.  کاربرد شبکه های عصبی در پردازش سیگنال های بیولوژیکی
8.  کاربرد سیستم های فازی در پردازش سیگنال های بیولوژیکی
9.  کاربرد الگوریتم های تکامل در پردازش سیگنال های بیولوژیکی

 
 


روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
* بسته به نظر استاد ممکن است مواردی نظیر تمرینها، سمینار و پروژه در نمره پایانی درس تأثیر داده شود.
 


مراجع
 
1)M. Akay, Nonlincer Biomedical Signal Processing: Dynamic Analysis and Modelling,Wiley- lEEE press,2000 .
9)J. Walleczek, self- organized Biological Dynamics & Nonlinear Contorol: Toward Understanding Complexity,chaos, and Emergent Function in living Systems, Camlridge University press. 2000 .
3)G. R. Arce,Nonlinear Signal Processing: A Statistical Approach, John Wiley & Sons, 2005 .
4)R. AKalz,Chaotic,Fracal, and Nonlinear Signal Processing, American Institute of Physics, 1996 .
5) T. Ogunfunmi, Adaptive Nonlinear System Identification: The Volterra and Wiener Model Approaches, Springer, 2007 .
 


دفعات مشاهده: 464 بار   |   دفعات چاپ: 45 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر