سیبرنتیک درجه دوم و ارتباط انسان و ماشین

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: سیبرنتیک درجه دوم و ارتباط انسان و ماشین
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  پردازش سیگنال های دیجیتال
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز   -
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
1. سیستم های سیبرنتیکی و کاربردی مهندسی سیبرنتیک
سیبرنتیک در جهان امروز
*ماشین های خودکار و حیات
*راه های تکامل اتوماسیون
* سیستم های مبتنی بر اطلاعات و آگاهی

 
2.سیبرنتیک مرتبه دوم و اصول رفتارهای تکاملی
*از کنش متقابل تا سازمان ) کل و اجزاء(
* پروسس های حلقوی و خودسازماندهی
*سازگاری ، یادگیری و مهارت در فضای سیبرنتیکی
* ارگانیسم به عنوان سیستم باز و هم پایان

 
3. مدل سازی سیستم های سیبرنتیکی بر مبنای محاسبات تکاملی
* تفاوت مدل سازی مبتنی بر ریاضیات قطعی و ریاضیات تکاملی
*تعاملات اجزاء سیستم و مدل سازی عدم قطعیت
*مدل سازی سیستم های زنده در فضای عدم قطعیت
* مدل سازی سیستم های هدفمند و سلسله مراتبی
* مدل سازی سیستم های آشوب گونه و خودسازمانده
 
4. ارتباط انسان و ماشین در فضای سیبرنتیکی
ماهیت رفتار واحدهای متشکل از انسان و ماشین
*همکاری و تقسیم کار بین انسان و ماشین
* آرگولومی و مهارت
*کارایی سیستم های انسان- ماشین و مهندسی عوامل انسانی
*ارتباط و همکاری بین مغز انسان و کامپیوتر
*واقعیت مجازی با نگرش سیبرنتیکی
 
5. تئوری صف و کاربرد نظریه بازی ها
استفاده از آشوب در مدل سازی سیستم های فیزیکی
آشوب و مدل سازی سیگنال ها و سیستم های زیستی
سیستم های کنترل آشوب گونه 
روش های میدان فرکانس برای کنترل آشوب 
کنترل خودسازمانده ساختار متغیر و ایمپالس آشوب
 
 6. اتوماتای سلولی (CA)
*مفاهیم پایه ای اتومانای سلولی
* اتومانای سلولی یک بعدی و دو بعدی
* مسئله تعاملات و تئوری محاسبات در CA
* اتوماتای سلولی و بازی حیات
* مدل سازی سیستم های بیولوژیکی به کمک ''CA''


 روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
* بسته به نظر استاد ممکن است مواردی نظیر تمرینها، سمینار و پروژه در نمره پایانی درس تأثیر داده شود.
 

مراجع
 
1)W. R. Ashby,An introduction to cybernetics: Chapman & Hall London, 1956 .
2) H. Von Foerster, "Cybrnetics of cybernetics," in Understanding Understanding, ed: Springer, 2003 .
3) Y. Korshunov,mathematical Methods of Cybernetics, Mir Publishers, 1990 .
4)w. R. Ashby, "principles of the Self Organizing System",Pergamon Press,1962 
5)M. R Genesereth and N. J. Nilson, " logical Fundamentals of Artificaial Intelligence" , Morgan Kaufimann 1987 .
6)M. I posner, Foundations of cognitive science: The MIT Press, 1989 .
7) C. H. Bennett,"Dissipations, information, computational complexity and the definition of organization", Addison- Wisely publishing co. 1993 .
8)H. R. Madala and A. G. Ivakhneeko. Inductive learning algorithms for complex systems modeling: cRc press Boca Raton,1994
9) S. Jeschke, l. lsenhardt. and K. Henning, Automation, communication and Cybernetics in soionce and Engineering: Springer, 2011 .
10)X. He,Y. lin,E. Hua and X. l. iu, Computer. Informatics, Cybernetics and Applications: proceedings of the Cica, Springer, 2011 .
11) B. C. Mahapatra, Education in Cybernetion Age, Sarup & Sons , 2006 .
12) P. C. Yuen. Y. Y. Tang and P. sh. P. Wang Multimodel Interface for Human- Machine communication, World Ssientific, 2002 .
13) D. B. Roe and J. G. Wilpon, Voice communication between Humans and Machines. National Academy of Seiences (U. S), 1994 .
14)W. minler and s. Bennacef, S peech and Human- Machine Dialog , springer, 2004 .
15)M. D. Brouwer- Janse and Th. l. Harrington,Human- machine communiation for Educational Systems Design Springer, 1994 .


دفعات مشاهده: 447 بار   |   دفعات چاپ: 52 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر