سیستم های فازی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: سیستم های فازی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  پردازش سیگنال های دیجیتال
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز   -
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
1. مقدمه ای بر مجموعه های فازی

2. ریاضیات فازی:
* تعاریف
* عملیات فازی
* ارتباط های فازی
* متغیرهای کلامی و متغیرهای فازی
* نحوه ارتباط بین متغیرها در منطق فازی ( گزاره های شرطی)
* ساخت مدل های فازی برای قوانین کلامی

 
3.منطق فازی و استدلال تقریبی

4. کاربرد منطق فازی در کنترل سیستم ها

5. کاربرد منطق فازی در طبقه بندی

6. کاربرد منطق فازی در مدل سازی

7. کاربرد منطق فازی در پردازش سیگنال و تشخیص

8. ترکیب سیستم های فازی، شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک

9. تکنولوژی فیوژن: شبکه عصبی ، فازی ، ژنتیک الگوریتم ، سیستم های آشوب گونه و کاربردها


 روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
* بسته به نظر استاد ممکن است مواردی نظیر تمرینها، سمینار و پروژه در نمره پایانی درس تأثیر داده شود.
 

مراجع
 
1) N. Nedjah and L. D. M. Mourelle, Fuzzy Systems Engincering: Theory and Practice, Springer, 2005
2) Y. Jin, Advancde Fuzzy Systems Design and Applications , Springer, 2003 .
3) J. J. Buckley, simulating Fuzzy Systems, Springer,2005 .
4) L. Rulkowski, Flexible Neuro- Fuzzy Systens: Structures, Learning, and Performance Evaluation, springer,2004 .
5)R. Fuller, Introduction to Neuro- Fuzzy Systems. Springer. 2000 .
6)P. Melo- Pinto, H. N. Teodorescu and T. Fukuda, Systematic Organisation of information in fuzzy Systems, IOS press, 2003 .
7) O. Cordon, Genetic Fuzzy Systems: Evolutionary Tuning and learning of Fuzzy Knowledge Bases, world Scientific, 2001 .
9)E. Sanchez, T. Shibata and L. Asker Zadeh, Genetic Algorithms and fuzzy Logic Systems: Soft computing perspectives, world scientific, 1997


دفعات مشاهده: 206 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر