سیستم های کنترل تطبیقی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: سیستم های کنترل تطبیقی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  پردازش سیگنال های دیجیتال
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز   -
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
1. مروری بر روش های بازگشتی تخمین و شناسایی، مانند: Recursive least Squares Extended, Approx, Maximumlikelihood و استفاده از تخمین زننده در سیستم های کنترل تطبیقی
 
2. آشنایی با اصول کنترل تطبیقی ، مسئله شناسایی مداربسته ، کنترل تطبیقی مستقیم و غیرمستقیم و سازگاری قوی تخمین زننده پارامتر در کنترل تطبیقی غیرمستقیم، کنترل تطبیقی با تخمین زننده MLE
 
3.بررسی انواع کنترل کننده های خود تنظیم(Self- Tuning) مانند روش های:
*Pole plavement Technique در فضای ( Deterministic)
*Minimum Variance Controller در فضای ( Stochasic)
*Minimum Variance Controller Generalized

4. تعریف سیستم های کنترل تطبیقی Self Optimizing Self Tuning با استفاده از تئوری سیستم های استوکاستیک، بررسی این خواص برای تکنیک های مختلف کنترل تطبیقی ، کنترل تطبیقی حداقل واریانس، کنترل تطبیقی دنبال کننده مدل Follower از روش های ODE و لیاپانوف استوکاستیک

5. کنترل تطبیقی با روش بیز، مسئله Banlit و کاربردهای آن در مخابرات و کنترل

6. مبررسی انواع کنترل کننده های مدل مرجع: 
*The MIT Rule
*Lyapanov s Stability Approach
*popov s hyperstability Approach
*Monopoli s Augmented Error Approach
*narendras Error Model Approach
*Egardts Unifed Approach

7. آشنایی با اصول 3 روش Model- Refrence Approach. Gain Scheduling Self- Tuning control

8. کاربرد سیستم های کنترل تطبیقی در:
 *Paoer plants Examples
*Industrial Process Examples
*Flight Control systems Examples
* Biomedical Systems Examples
وجود پروژه درسی در رابطه با مسائل فوق توصیه می شود 
 روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
* بسته به نظر استاد ممکن است مواردی نظیر تمرینها، سمینار و پروژه در نمره پایانی درس تأثیر داده شود.
 


مراجع
 
1) J. T. Spooner, M. Maggiore, R. Ordonez and K. m. Passino Stanle Adaptive control and Estimation for Nonlinear Systems: Neural and Fuzzy Approximator Tech niques, John wiley
& Sons, 2002 .
9) I. D Landau, R. Lozano, M. M'Saad A. Karimi, Adaptrve control: Algorithms, Analysis and Applivcations, Springer, 2011 .
3)G. Tao, Sh. Chen, X. Tang and S. M. Joshi, Adaptive control of Systems with Actuator Failures, Springer,2004 .
4) Sh. Sastry and M. Bodson, Adaptive Control: Stability. Convergence and Robustness, Dover Publications, 2011 .
5) P. E. Wellstead and M. B. Zawop, Self- Tuning Systems: Control and signal processing. John Wiley & Sons, 1991 .
6) K. j. Astrom and B. Wittenmark, Adaptive control: Courier Dover Publications, 2013 .
7) G. P. Liu, C. J. Harris, M. Brown & H. Wang Advanced Adaptive Control, Pergamon press, 2013 .
8) G. C. Goodwin and K. S. Sin, Adaptive filtering prediction and control: courier Dover Publications, 2013 .


دفعات مشاهده: 1081 بار   |   دفعات چاپ: 59 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر