سیستم های کنترل غیرخطی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: سیستم های کنترل غیرخطی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  پردازش سیگنال های دیجیتال
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز   -
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
1. آشنایی با انواع توابع غیرخطی و کاربرد آن ها در حلقه های کنترل
 
2. بررسی و آنالیز در فضای حالت و صفحه فاز phase plane Analysis
* بررسی نقاط تعادل و سیکل های حدی
* استفاده ازpoint Transformation Technique جهت تعیین سیکل حدی
* جذب کننده ها و جذب کننده های عجیب (Strange Attractovs)
 
3.بررسی و آنالیز تابع توصیفی ( Describing Function Analysis )
* بررسی سیکل حدی
* بکار گیری Tsypkin s methodدر تعیین دامنه و پریود سیکل حدی
* بررسی سیستم های آشوبناک

4. اصول تئوری لیاپانوف، روش خطی نمودن معادلات غیرخطی ، روش مستقیم لیاپانوف

5. بررسی تئوری پیشرفته پایداری ، بررسی پایداری سیستم های خودگردان و غیر خودگردان

6. اصول طراحی سیستم های کنترل غیرخطی:
* روش خطی نمودن با پس خور
* روش کنترل لغزان (Sliding control)
* روش کنترل تطبیقی(Adaptive control )
*وجود پروژه درسی در رابطه با مسائل فوق توصیه می شود.

 روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
* بسته به نظر استاد ممکن است مواردی نظیر تمرینها، سمینار و پروژه در نمره پایانی درس تأثیر داده شود.
 


مراجع
 
1)Z. Vukie, l. Kuljaca and D. Donlagic, Nonllnear control systems. Marcel Dekker, 2003 .
9) H. J. Marquez, Nonlinear Control Systems: Analysis and Design, John wiley & Sons , 2003 .
3) R. L. Cosgriff, Nonlinear Control systems, Licensing. LLC,2012 .
4) Q. Lu, Y. Sun and sh. Mei, Nonlinear control systems and power system Dynamic. Springer, 2001 .
5)X. Liao and P. Yu, Absolute Stability of Nonlinear control, springer, 2008 .
2)T. P. Leung and H. Sh. Qin, Advanced Topics in Nonlinear control systems, world scientific, 2001
7) J. J. E, Slotine and W. Li, Applied nonlinear control , prenticehall, 1991 .
8)M. Vidyassagar, Nonlinear Systems Analysis, SIAM: society for industrial and Applied Mathematics, 2002 .
9) P. A. Cook, Nonlinear Dynamical Systems, prentice Hall, 1986 .
10) J. E. Gibson, Nanlinear Automatic Control, McGraw- Hill, 1963 


دفعات مشاهده: 1248 بار   |   دفعات چاپ: 75 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر