شناسایی سیستم ها

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: شناسایی سیستم ها
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  پردازش سیگنال های دیجیتال
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز   -
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
1. تئوری ویتر، کلموگرف، نمایش سیستم های دینامیکی استوکاستیک به صورت متغیرهای مارکوف، تئوری کالمن بوسی در زمان پیوسته و زمان منفصل، مختصری از آنالیز سری های زمانی و فرآیندهای  ARMA، معادلات دیفرانسیل استوکاستیک فیلتر کردن در حضور نویز رنگین ، فیلترهای غیرخطی 
 
2. تئوری تخمین ، آشنایی با آمار ریاضی، روش های آماری برای تخمین ، تخمین MLE روش های تعمیم یافته کمترین مربعات، مسئله همگرایی، کاربرد
 
3.کنترل استوکاستیک و مسئله شناسی، کنترل مرتبه دوم و معادله ریکاتی ( حالت پیوسته و حالت منفصل)، کاربرد تئوری Martingle

4. تخمین تابع کوواریانس و طیف ، کاربرد در پیش بینی و صاف کردن متدهای غیر احتمالی Deterministic) .Bias)  و واریانس تخمین عبارات مجانی برای ماتریس کوواریانس و. . .

* مباحث دیگر از قبیل کنترل Adaptive فرآیندهای جهش و کاربرد آن، تصمیم گیری در محیط غیر دقیق ،(Fuzzy) برنامه ریزی و شناسایی در مورد سیستم های بزرگ.


 
 روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
* بسته به نظر استاد ممکن است مواردی نظیر تمرینها، سمینار و پروژه در نمره پایانی درس تأثیر داده شود.
 


مراجع
 
1) R. pintclon and J. Sehoukens, system Identition: AFrequency Domain Approach, John Wiley & sons, 2012 .
2) L. Lgung System Identification: Theary for the User. Prentice- Hall, 2009 .
3) Y. Li and J. zhou, Radio Frequrency Identifivation System Security. IOs press. 2010 .
4) A. P sage and J. L. Melsa. system Identification, Academic press,1971 .
5) J. N. Juang Applied system Identification, Prentice Hall, 1994 .
6) R. Isermann and M. Munchhof , Identification of dynamic systems an introduction with Applications. Springer. 2011 .
7) J. schouk ens R. Pintelon & Y. Rplain Mastering system identification in 100 Exerciser, john wiley & sons 2012 .
8) J. P. norton, An tntroduction to Identification Dover Publications, 2009


دفعات مشاهده: 1420 بار   |   دفعات چاپ: 61 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر