فرآیندهای اتفاقی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: فرآیندهای اتفاقی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  پردازش سیگنال های دیجیتال
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز   -
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
1. تئوری احتمالات و کاربرد آن
2. اصول فرایندهای اتفاقی
3. تئوری سیگنال و نویز
4. تجزیه و تحلیل فرآیندهای اتفاقی در حوزه زمان
5. توابع همبستگی
6. فرآیندهای گوسی و حرکت براونی
7. فرآیندهای گسسته
8. فرآیند پواسون
9. فرآیندهای مارتینگل و مارکف
10. ایستایی و ارگادیسیتی فرآیندهای اتفاقی
11. نمایش متعامد فرآیندهای اتفاقی
12. فیلتر نمودن فرآیندهای اتفاقی
13. تجزیه و تحلیل فرآیندهای اتفاقی در حوزه فرکانس
14. چگالی طیفی و خواص آن
15. اصول فرضیه های مربوط به نویز گوسی
16. نویز سفید
17. کاربرد فرآیندهای اتفاقی در مهندسی پزشکی

 
 روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
* بسته به نظر استاد ممکن است مواردی نظیر تمرینها، سمینار و پروژه در نمره پایانی درس تأثیر داده شود.
 


مراجع
 
1) v. Krishnan , probability and random processes john wiley & sons, 2006 .
9) L. C. Ludeman Random Processes: Filtering Estimation and detection, john wilwy & sons 2003 .
3) O. ch lbe Fundanentals of applied probability and random processes academic press. 2005 .
4) R. M. Gray probility. Random Processes and ergodic properties Springer, 2009 .
5)S. Miller and D. childers , Probability and Random processes: with Applications To signal Processing and communications Academic press 2012 .


دفعات مشاهده: 668 بار   |   دفعات چاپ: 50 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر