کنترل بهینه

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: کنترل بهینه
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  پردازش سیگنال های دیجیتال
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز   -
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
1. بهینه سازی غیر مقید و مقید توابع
2. نقش کردن متعامد
3. برنامه ریزی پویا و اصل بهینه سازی بلمن
4. بهینه سازی غیر مقید و مقید کارکردی حساب تغییرات
5. کنترل بهینه مفید و اصل کمیته پنتیارگن
6. معادله تفاضلی رایگانی و سیستم هملتونین
7. تنظیم کننده درجه دوم خطی (LQR) (افق محدود و نامحدود)
8. تنظیم کننده تصادفی  (افق محدود و نامحدود)  و ارتباط آن با کنترل بهینه H2
9. فیلتر کالمن (افق محدود و نامحدود)
10.  روش کنترل پیش رو و انتگرالی
11. مقاوم بودن LQG
12. عناوین جدید تئوری و کاربردی در غالب پروژه های نهایی پوشش داده خواهد شد.

 
 روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
* بسته به نظر استاد ممکن است مواردی نظیر تمرینها، سمینار و پروژه در نمره پایانی درس تأثیر داده شود.
 


مراجع
 
1)J. B. Burl Linear Optimal Control: H9 and H Methods: Addison – Wesley Longman Publishing co Inc 1998 .
2) D. E. Kirk, Optimal Control theory: An Introduction Courier Dover Publications, 2012.
3) H. Kwakermaak and R. sivan lincer Optimal conteol systems wiley 1972
4) B. D Anderson and J. B moore. Optimal Control: linear quadratic methods courir Dover PubLications 2007 .
5) M. Athans and P. L Falb Optimal control: an introduction to the Theory and its applications: courier Dover Publications , 2006 .
7) F. l. Lewis D. Vrabie and V. L. syrmos optimal John Wiley & sons. 2012
8) A. P Sage and C. C white Op timum systems control: Prentice Hall Englewood cliffs Nj 1977
9) R. Vinter Optimal control, springer 2010.
10) p. whittle Optimal control: Basics and beyond john wiley & sons 1996
11) A. locatelli optimal control: An introduction, Birkhauser, 2001 .


دفعات مشاهده: 709 بار   |   دفعات چاپ: 76 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر