کنترل هوشمند

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: کنترل هوشمند
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  پردازش سیگنال های دیجیتال
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز   -
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
1. مقدمه: معرفی سیستم های کنترل هوشمند
2. مبانی سیستم های فازی
3. کنترل کننده های فازی
4. کنترل کننده های فازی وفق و خود سازمانده
5. فصل پنجم: کنترل کننده های مبتنی بر شبکه عصبی
6. کنترل کننده های فازی – عصبی
7. سیستم های کنترل یادگیر
8. سیستم های کنترل با روش یادگیری تکراری
9. سیستم های کنترل با روش یادگیری ماشینی
10. سیستم های کنترل با روش یادگیری ماشینی
11. سیستم های گسترده هوشمند
 روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
* بسته به نظر استاد ممکن است مواردی نظیر تمرینها، سمینار و پروژه در نمره پایانی درس تأثیر داده شود.
 


مراجع
 
1)s. s. Farinwata, D. p. Filev, and R. langari , fuzzy control: Syntheses and Analysis Wiley ,2000
2)Z. Bien and J. X. Xn Iterative Learning control: Analysis. Design Integration and Applications Kluwer Acedemic Pub 1998 .
3) T. Mitchell, Machine Learing MeGraw hill 1997 .
4) R. s. Sutton and AG Barto Reinforcement Learning: An Introduction MIT Press 1998
5) S. Haykin "Neural Networks: a vomprehensive foundation Mcf Millan newJerrey 2010
6) The Reinfocement Learning book written by vebus and kang
7) A. A. El- Naggar, Intelligent control , lambert Academic pubishing 2010 .
8) A. E Ruano Intelligent control systems Using computational intelligence Techniques IET, 2005 .
9) p. pnce – Crunz and F. D Ramirez- Figueroa Intelligent control systems with lab VIEW springer. 2009
10) S. I. Ao, O Castillo and X huang Intelligent control and Innovative Commputing Springer 2012
11) Y. Dote and R. G. Hoft Intelligent control: power Electronic systems Oxford University press 1998 .
12) K. M. Hangos R. Laknar and gerzson Intelligent control systems An Introduction with Examples Kluwer Academic Publishers 2001 .
13) C. W. De silva Intelligent control: fuzzy logic Applications CRCPress, 1995
14) S. I. Ao O. Castillo and H. Huang Intelligent control and computer Engineering Springer,2010 .


دفعات مشاهده: 1020 بار   |   دفعات چاپ: 57 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر