مباحث پیشرفته در کنترل و یادگیری حرکات انسان

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: مباحث پیشرفته در کنترل و یادگیری حرکات انسان
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  پردازش سیگنال های دیجیتال
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز   -
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
۱. مقدمه و فلسفه حرکت
۲. صورت کلی کنترل حرکت
۳. استراتژی های مختلف موتور کنترل
۴. اجزای تشکیل دهنده یک سیستم عصبی و ادراک حرکت
۵. تجزیه و تحلیل موتور کنترل سیستم های حس- حرکتی
۶. موتور کنترل حفظ تعادل و وضعیت
۷. موتور کنترل سلسله مراتبی و یادگیری حرکات ارادی و مهارتی
۸. کنترل حرکات منظم و تکراری ( مانند راه رفتن)
۹. ضایعات موتور کنترل و استفاده از "FES"
۱۰. کنترل Predictive
۱۱. Redundancy
۱۲. Movement variability
 روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
* بسته به نظر استاد ممکن است مواردی نظیر تمرینها، سمینار و پروژه در نمره پایانی درس تأثیر داده شود.
 


مراجع
 
1)A. shumway – cook and H. woollacott, motor control theory and practical Applications, Lippincott Williams & wilkins, 2001
2)R. A. Schmidt and T. D. Lee Motor control and learning: A Behavioral Emphasis, Human Kinetics Publishers, 2011 .
3) D. A. winter, Biomechanics and motor control of human Movement, john wiley & sons. 2009 .
4) D. G. E. robertson , G. E. Caldwell, J. Hamill, G. Kamen and S. N. whittlesey, Research methods in Biomechanics, Human Kinetics, 2013 .
5) D. V. Knudson and C. S. Morrison, Qualitative Analysis of Hunan Movement, Human. Kinetics, 2002.
6) D. A. Rosenbaum, Human Motor Control , Academic press. 2009 .
7) M. M. Smyth and A. m. wing the psychology of human movemnt,Academic press, 1984 .
8) H. N. zelaznik, Advances in motor learning and control, human Kinetics, 1996 .
9) R. M. Enoka, Neuromeechanics of human movement, Human Kinetics, 2008 .
10) J. T. Fairbrother, Fundamentals of motor behavior, human kineditxs, 2010.


دفعات مشاهده: 256 بار   |   دفعات چاپ: 48 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر