مباحث پیشرفته در مدل سازی سیستم های بیولوژیکی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: مباحث پیشرفته در مدل سازی سیستم های بیولوژیکی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  پردازش سیگنال های دیجیتال
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز   -
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
۱. مقدمه: خصوصیات سیستم های بیولوژیکی (غیرخطی، چند ورودی – چند خروجی، متغیر با زمان و. )

۲. مدل سازی به روش فضای حالت
* روش های Recursive
* فیلتر کالمن
* روش های زیر فضا
۳. مدل سازی سیستم های وقایع گسسته
* سیستم های هایبرید
* سیستم های وقایع گسسته
* سیستم های صف
* شبکه های پتری

 
۴. اتومانای سلولی

۵. مدل سازی با استفاده از شبکه های عصبی
* شبکه های عصبی جلوسو "Feed Forward"
* شبکه های عصبی بازگشتی "Recurrent"

 
۶. مدل سازی با استفاده از منطق فازی
* مدل های فازی
* مدل های تور و فازی
* مدل سازی فازی رشد سلول

 
۷. مدل سازی سیستم های تصادفی
* مدل سازی "Markov chain"
* زنجیره مارکف "Markov chain"

 
۸. مدل سازی با استفاده از ویولت "wavelet"

۹. مدل های آشوب گونه و فرکتال
 روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
* بسته به نظر استاد ممکن است مواردی نظیر تمرینها، سمینار و پروژه در نمره پایانی درس تأثیر داده شود.
 


مراجع
 
1)L. Liung and T. Glad , " modeling of Dynamic systems" , prentice Hall 1994 .
9) M. Brown and C. Harris, Neuro- Fuzzy Adaptive Modelling and control , prentice Hall, 1994 .
3) N. v. Dokholyan, commputional modeling of Biological systems, Springer, 2012 .
4) J. w. Haefner, modeling biological systems: principles and Applications, Springer, 2005 .
5) B. M. Hannon and M. Ruth , modeling Dynamic Biological systems, Springer. 2014 .
6) K. Vafai, porous media: Applications in Bioligical systems and Biotecnology, CRC press. 2010 .
7) A. Bajaj and s. Wrycza, systems Analysis and designfor Advanced Modelling Methods: Best Practices, Idea Group Incf (ICI), 2009 .
9) D. L. smith , Introduction to Dynamc system modellint for design, prentice Hall , 1994 .
2) U. Forssell and L. Liung " closed- Loop Identification Revisited". Linlping Univ, 1998 .
10) L. Ljung " model Validation and model Error Modeling". Link ping Univ, 1999 .


دفعات مشاهده: 361 بار   |   دفعات چاپ: 40 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر