برنامه

 | تاریخ ارسال: 1399/7/12 | 

برنامه آموزشی ترم اول 1399-1400 
7:45 -9:15 9:15 -10:45 10:45 -12:15 13 - 14:30 15 -16:30 17-18:30
شنبه
فیزیولوژی گ1 د.کشوری
استاتیک گ1 د.صادق نژاد
مدار1 گ1د.فلاح
کنترل خطی د.توحیدخواه
توانبخشی گ1 د.عرشی
فیزیولوژی گ2 د.کشوری
ریاضیات مهندسی د.فلاح
شیمی کاربردی 1 د.حاجی زاده
ت یار مقدمه گ1 م.قاسمی
ت یارالکترونیک 2 م.پزشکپور
ت یار مقاومت مصالح 2 م.جلیل وند
طراحی ارتزوپروتز د.بستان شیرین
فیزیولوژی گ3 د.کشوری
مقدمه ای برمهندسی پزشکی
مقدمه ای بر هوش محاسباتی د.سیدصالحی
مکانیک سیالات د.فتورائی
سنتز و ساخت داربست د.حاجی زاده
بیومکاترونیک د.عرشی
آمار ع. پ.
روش تحقیق گ2 د.قاسمی
ارزیابی خواص و کارایی بیومتریالها-د.اسکندری
بیومکانیک سیستمهای اسکلتی-عضلانی د.بستان شیرین
رمبانی انتقال حرارت د.نبئی
ریاضیات مهندسی ع.پ.
ت یار استاتیک گ1 م.ترکاشوند
مواد مهندسی 2 د.نوری
رباتیک مقدماتی د.رستمی
ت یار مواد مهندسی1 گ1 م.کریمی
سیگنال د.بخدادی
زیست مواد 1 د.نوری
روشهای المان محدود د.روحی
یک شنبه Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Column 4 Column 5
دو شنبه Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Column 4 Column 5
سه شنبه Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Column 4 Column 5
چهار شنبه Cell 2 Cell 3 Cell 4 Cell 5 Column 4 Column 5

دفعات مشاهده: 624 بار   |   دفعات چاپ: 93 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر