بیومکانیک اسکلتی- عضلانی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: بیومکانیک اسکلتی- عضلانی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  پردازش سیگنال های دیجیتال
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
1. مقدمه: تعریف بیومکانیک سیستم اسکلتی عضلانی، جهات و حرکت ها، انواع مفاصل و مشخصات آن ها.
2. مدل سازی اسکلتی: مدل های اسکلتی، استخراج داده های سینماتیکی و نیرو، تحلیل سینماتیک و دینامیک، مسائل
دینامیک معکوس.
3. تحلیل راه رفتن: چرخه راه رفتن، ویژگی های اولیه، ویژگی های سینماتیکی و سینتیکی.
4. مکانیک بافت: معادله مشخصه، ویژگی های ویسکوالاستیک، ساختار و خواص بافت های همبند.
5. تاندون و لیگامان: ساختار، خواص مکانیکی، رفتار بیومکانیکی، صدمات.
6. استخوان: ساختار، خواص مکانیکی، رفتار بیومکانیکی، نوسازی، صدمات.
7. غضروف مفصلی: ساختار، خواص مکانیکی، رفتار بیومکانیکی، سازوکارهای روانکاری، صدمات.
8. عضله: ساختار و کارکرد، انواع کار و انقباض عضلانی، عوامل مؤثر بر تولید نیروی عضلانی، مدل سازی عضله.
9. مدل سازی اسکلتی عضلانی: مدل های اسکلتی- عضلانی، معادلات حرکت، روش های بهینه سازی.
 روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
* بسته به نظر استاد ممکن است مواردی نظیر تمرینها، سمینار و پروژه در نمره پایانی درس تأثیر داده شود.
 


مراجع
 
1. Biomechanics of the Musculo- skeletal System, Benno M. Nigg and Walter Herzog, 3rd ed. , Wiley, 2007 .
9. Occupational Biomechanics, Delleman N, Haslegrave C, Chaffin D. , 4th Edition, J. Wiley & Sons, 2006.
3. Three- Dimensional Analysis of Human Movement, Allard, P. , Stokes, I. A. F. , Blanchi, J. P. , Human Kinetics Pub. , Champaign, IL, Human Kinetics, 1995 .
4. Selected papers


دفعات مشاهده: 1185 بار   |   دفعات چاپ: 90 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر