مدل سازی و تحلیل حرکات بدن

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: مدل سازی و تحلیل حرکات بدن
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  پردازش سیگنال های دیجیتال
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
اهمیت مدل سازی و تحلیل حرکات بدن
روش های اندازه گیری داده های سینماتیکی و سینتیکی
تحلیل سینماتیک حرکات بدن
تحلیل دینامیک معکوس حرکات بدن
تحلیل دینامیک مستقیم حرکات بدن
مسئله طراحی حرکت به روش بهینه سازی و قیود آن
بهینه سازی استاتیکی حرکات بدن
بهینه سازی دینامیکی حرکات بدن و روش کنترل بهینه
 روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
* بسته به نظر استاد ممکن است مواردی نظیر تمرینها، سمینار و پروژه در نمره پایانی درس تأثیر داده شود.
 


مراجع
 
1.Bartlett Roger. Introduction to Sports Biomechanics, Routledge, 9nd Edition; 2007 .
2. 9.Zatsiorsky Veladimir M. Kinematics of Human Motion, Human Kinetics, 1998 .
3. Blanchi Jean- Pierre (FDI), Stokes Ian A. F. Allard Paul, Three- Dimensional Analysis of Human Movements, Human Kinetics, 1995


دفعات مشاهده: 346 بار   |   دفعات چاپ: 49 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر