برهمکنش سیال و جامد (FSI در سیستم های زیستی)

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: برهمکنش سیال و جامد (FSI در سیستم های زیستی)
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  پردازش سیگنال های دیجیتال
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

اهداف کلی درس رئوس مطالب:
 
  1. تعریف تجزیه سیستم و مفاهیم سیستم های جفت شده
  2. میدانها، مثال مسائل داخلی و خارجی و روش مرحله ای تجزیه و تقسیم
  3. مقدمه ای بر تحلیل سیستم های تقسیم شده، روش بررسی سیستم کل در مقابل تقسیم شده و پایداری
  4. دیدگاه های لاگرانژی و اولری، معادلات دیفرانسیل مراتب اول و دوم (و بالاتر)، تمهیدات مدل سازی در مسائل تعامل سیال و جامد و ابزار تحلیل پایداری
  5. تحلیل دقت پیش بینی، معرفی روش های میان یابی و برازش
  6. انواع روش های تولید شبکه های محاسباتی، شبکه های محاسباتی جابه جا شده و شبکه های وفقی
  7. تقسیم بندی مسائل از دیدگاه کوچکی و بزرگی بردارهای جابه جایی جدار جامد در مسائل تعامل سیال و جامد
  8. بررسی موردی پدیده های مرتبط با تعامل سیال و جامد (FSI در بیومکانیک ( جریان ناپایا در لوله های جمع شونده، تعامل نیروی سیال و دیواره شریان پرستالتیک، جریان خون
 روش ارزیابی:
 
□ عملکردی    □ آزمون نوشتاری    ■ آزمون نهایی    ■ میان ترم    □ ارزشیابی مستمر
* بسته به نظر استاد ممکن است مواردی نظیر تمرینها، سمینار و پروژه در نمره پایانی درس تأثیر داده شود.
 


مراجع
 
1. M. W Collins, G. Pontelli, and M. A. Atherton. Wall- Fluid Intenctio in Physiological Flows. Series: Advances in Computational Bioengineering,Vol 2, ISBN: 1- 85312-
899- 6, 2004 .
2. P. Verdonk, and K. Perktold. Intra and Extracorporeal Cardiovascular fluid Dynamics. Volume 2. Fluid- Structure Interaction, Series: Advances in fluid Mechanics, WIT Press, Vol 23, ISBN: 1- 85312- 655- 1, 2003 .
3. Y. C. Fung. Biomechanics: Circulation. 2nd or later Edition, Springer Verlag New York, llC, ISBN: 03879, 846, 2003 .
4. YC. Fung, Biomechanics: Mechanical Properties of Living TiSSuses, 9nd Or later Edition, Springer- Verlag New York. LLC, ISBN: 0387904727, J991


دفعات مشاهده: 455 بار   |   دفعات چاپ: 61 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر